Strona główna » Rekrutacja
Dokumenty

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
  3. kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
  4. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;  
  5. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala 321,
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17:00, sobota w godz. 9.00 - 12.00

zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja


Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38

 

Deklaracja preferowanych specjalności kier. Zarządzanie
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku
Deklaracja preferowanych specjalności kier. IiE
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku
Deklaracja preferowanych specjalności kier. FiR
»
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2017 roku