Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty złożyć, po ogłoszeniu listy kandydatów, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres Komisji Rekrutacyjnej:

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Komisja Rekrutacyjna
81-824 Sopot, ul Armii Krajowej 101/B2

Telefon 58-523-14-70
E-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

 

Termin składania dokumentów od 9 lipca do 15 lipca w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
 • środa 12.00-17.00
 • soboty w godz. 10.00-12.00
   

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Osoby wchodzące na teren budynków UG mają obowiązek zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk.
 2. Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m.
 3. Wchodzimy pojedynczo, bez towarzystwa innych osób.
 4. Po wejściu do budynku należy wpisać się na listę osób wchodzących.

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, powinien złożyć w tekturowej teczce (bez elementów metalowych) w ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,(licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK.
   
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2021 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2021 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
   
 3. Dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień:
 • w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,
 • w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;
 1. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
   
 2. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-2

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA NA UG