Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

 

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,(licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię świadectwa dojrzałości (albo świadectwa dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego). Kandydat, który w 2020 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2020 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
  3. dokument potwierdzający uzyskanie dodatkowych uprawnień:

- w przypadku laureatów bądź finalistów olimpiad – dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych,

- w przypadku sportowców, posiadających wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz ujętych w programie Akademickich Mistrzostw Polski – dokument, wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej), określający rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania;

  1. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;
  2. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).            

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

 

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala 321,
od poniedziałku do piątku godz. 11:00-17:00; sobota godz. 9.00 - 12.00


zobacz na mapie

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie http://ug.edu.pl/rekrutacja

Wydział Zarządzania
Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
tel.: +48 58 523 11 38