Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty złożyć, po ogłoszeniu listy kandydatów, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres Komisji Rekrutacyjnej:

Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Komisja Rekrutacyjna
81-824 Sopot, ul Armii Krajowej 101/Hol Główny WZR

Telefon 58-523-14-70
E-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

 

Termin składania dokumentów (dodatkowa rekrutacja) od 16 września do 23 września w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
 • środa 12.00-17.00
 • soboty w godz. 10.00-12.00

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Osoby wchodzące na teren budynków UG mają obowiązek zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk.
 2. Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m.
 3. Wchodzimy pojedynczo, bez towarzystwa innych osób.
 4. Po wejściu do budynku należy wpisać się na listę osób wchodzących.

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów (licząc od dnia następnego) następujące dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
 4. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;  
 5. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

W przypadku rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość kandydat składa dodatkowo wykaz ocen z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt. Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-5. Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG. W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot. Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Hol Główny WZR,

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wyboru specjalności Zarządzanie
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Wykaz ocen na moduł specjlanościowy: Finance and Accounting
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Wykaz ocen z 6 przedmiotów na Kierunku FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Deklaracja wyboru specjalności FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Deklaracja wyboru specjalności IiE
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku