Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
 

Termin składania dokumentów od 29.07 - 2.08.2022 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
  • środa 12.00-17.00
  • soboty w godz. 10.00-12.00

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów powinien złożyć w tekturowej teczce następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
  2. poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
  3. kserokopię indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza – w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 uchwały nr 35/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2020 roku (wzór zaświadczenia w IRK). Ww. dokumenty muszą zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Z obowiązku dostarczenia informacji o skali ocen zwolnieni są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego;
  4. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, a w przypadku pozostałych cudzoziemców – poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kserokopię paszportu;  
  5. aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

W przypadku rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość kandydat składa dodatkowo wykaz ocen z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt. Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-5. Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG. W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot. Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane pocztą/kurierem (uwaga - nie liczy się data stempla pocztowego a data wpływu dokumentów do komisji).

Do składania dokumentów przez osobę trzecią nie wymagamy upoważnienia. W przypadku, gdy kandydat na studia nie może osobiście podpisać podania na studia lub wycofać złożonych dokumentów, może upoważnić do tego osobę trzecią. Osoba taka musi przedłożyć w komisji rekrutacyjnej pisemne pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem Kandydata (pelnomocnictwo.pdf) lub inne pełnomocnictwo notarialne do wykonywania czynności związanych z procesem rekrutacji w UG oraz wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101/B-2,

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wyboru specjalności Zarządzanie
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Wykaz ocen na moduł specjlanościowy: Finance and Accounting
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Wykaz ocen z 6 przedmiotów na Kierunku FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Deklaracja wyboru specjalności FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku
Deklaracja wyboru specjalności IiE
»
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku