Strona główna » Rekrutacja
Kryteria rekrutacji
Aktualizacja: Czwartek, 16 czerwca 2016 roku, godz. 12:28

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursu świadectw dojrzałości. Kandydaci wybierają trzy przedmioty spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu wynoszący 1/3, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.

W przypadku kierunku Podatki i doradztwo podatkowe trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski,  język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka.