Strona główna » Rekrutacja

Bankowość i Inżynieria finansowa
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • inżynierii finansowej,
 • technologii finansowych wykorzystywanych w nowoczesnej bankowości,
 • alternatywnych kanałów pozyskiwania finansowania,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • inwestycji klasycznych i alternatywnych,
 • etyki na rynku finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy i wyceny instrumentów finansowych,
 • budowy portfela inwestycyjnego i zarządzania nim,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • formułowania planów sprzedażowych i finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • związanych z obsługą kluczowych, biznesowych obszarów działania instytucji finansowych oraz obsługą klienta,
 • zarządzający portfelem inwestycyjnym dla klientów zamożnych,
 • analityka ryzyka,
 • analityka kredytowego i finansowego,
 • opiekuna klienta, pośrednika finansowego, menedżera ryzyka,
 • doradcy finansowego, doradcy klienta detalicznego i biznesowego w banku,
 • dyrektora placówki banku/innej instytucji finansowej,
 • pracownika działu audytu, kontroli wewnętrznej,
 • specjalisty CRM i customer experience,
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych,
 • firmach leasingowych.
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Kryzys w banku i przedsiębiorstwie 2 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość uniwersalna i inwestycyjna 2 E 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Pochodne instrumenty finansowe - inżynieria finansowa 2 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Portfel inwestycyjny 5 Z/E 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 32 - 144 50 80 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe i techniki sprzedaży 5 Z/E 18 8 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór finansowy 3 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
11. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 35 - 175 106 35 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Polityka gospodarcza 4 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Private equity i venture capital 2 Z 18 4 14
5. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 69 14 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 522 306 154 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć