Strona główna » Rekrutacja

Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Podatki i doradztwo podatkowe
Tryb studiów:
niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje dodatkowe

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG. Jako jeden z niewielu kierunków w ofercie edukacyjnej uczelni wyższych przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego. 


Do niedawna nie istniał w uczelnianej ofercie żaden kierunek, który przygotowywałby kompleksowo do wykonywania tej ciekawej i cenionej na rynku pracy profesji. Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jedyny w regionie, łączy zaś w sobie przedmioty dające zaawansowane kompetencje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i księgowości.

Kierunek został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli organu zarządzającego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Przewodnicząca Rady, prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, jest jednocześnie członkiem Rady Programowej kierunku. Daje to gwarancję adekwatności programu studiów do potrzeb zawodowych przyszłych doradców podatkowych.

W dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia, którzy rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwolnienia jest dokonanie wyboru i zaliczenie w toku studiów trzech wykładów do wyboru:
1. "Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego",
2. "Postępowanie administracyjne",
3. "Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego".

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
2. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Podstawy finansów publicznych 4 E 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy teorii podatku 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość finansowa 5 E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
6. System administracji podatkowej i skarbowej 2 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 4 Z 28 28 Wydział Zarządzania
8. Wykładnia prawa podatkowego 5 E 25 15 10 Wydział Prawa i Administracji
9. Źródła prawa i legislacja podatkowa 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 30 - 171 123 48 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
2. Ordynacja podatkowa 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Prawo spółek handlowych 3 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
4. Rachunek kosztów 4 E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 5 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Ubezpieczenia społeczne 2 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 4 Z 28 28 Wydział Zarządzania
8. Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 27 - 165 96 54 0 15 0 -
SEMESTR III
1. Opodatkowanie dochodu w prawie polskim 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Podatki i opłaty samorządowe 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prowadzenie ksiąg podatkowych 2 E 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 5 Z 34 34 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 185 79 76 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza podatkowa i planowanie podatkowe 5 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Prawa i Administracji
2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 4 20 10 10
3. Prawo celne i dewizowe 2 10 10
4. Prawo karne skarbowe 2 10 10
5. Seminarium dyplomowe 10 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 5 34 34 Wydział Zarządzania
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 14 14
RAZEM 30 - 148 88 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 117 - 669 386 208 0 75 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć