Strona główna » Rekrutacja

Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej,
 • rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej,
 • podstaw audytu wewnętrznego,
 • podstaw rewizji finansowej,
 • podstaw zarządzania inwestycjami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw w tym instytucji kredytowych,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowanie budżetów oraz raportów z ich wykonania.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • referent/specjalista w dziale controllingu,
 • referent/specjalista ds. finansowych,
 • analityk finansowy,
 • inspektor ds. kredytów,
 • konsultant finansowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.
Informacje dodatkowe
Informacje o specjalności

Studiując Finanse przedsiębiorstw i controlling na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania finansami, przeprowadzania analizy ekonomicznej oraz controllingu operacyjnego i strategicznego w podmiotach gospodarczych.


Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz metod efektywnego prognozowania i programowania rozwoju jednostek gospodarczych. Równocześnie nabędziesz wiedzę i umiejętności w obszarze wykorzystywania narzędzi informatycznych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza instytucji kredytowych 2 Z 18 8 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 104 79 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate finance 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Narzędzia controllingu 3 Z 26 4 22 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 32 - 140 44 82 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Relacje inwestorskie 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 20 6 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
11. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 177 119 24 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Rewizja finansowa 1 Z 14 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 12 12 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 105 79 12 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 526 321 143 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć