Strona główna » Rekrutacja
Kierunki studiów

Bankowość i doradztwo finansowe
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • funkcjonowania rynku kapitałowego, pieniężnego i walutowego,
 • zasad funkcjonowania  banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania strategii instytucji finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • departamentach ryzyka w bankach,
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych.
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 4 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Finanse publiczne II 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Polityka pieniężna 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość detaliczna i hipoteczna 1 Z 10 5 5 Katedra Bankowości i Finansów
3. Bankowość inwestycyjna i korporacyjna 1 Z 10 5 5 Katedra Bankowości i Finansów
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
5. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Rynek pochodnych instrumentów finansowych 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 32 - 144 50 80 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe 3 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór finansowy 3 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
11. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
12. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 35 - 175 106 35 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Venture Capital 2 Z 18 4 14 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 69 14 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 522 306 154 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć