Strona główna » Rekrutacja

Rachunkowość
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, historii/geografii gospodarczej, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (finansów publicznych i przedsiębiorstw, rynków finansowych, podstaw bankowości),
 • zagadnień specjalistycznych (rachunkowości finansowej, zarządczej oraz podatkowej, podatków, controllingu, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz MSSF).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sporządzania, sprawdzania i dekretowania dokumentów księgowych,
 • wyceny aktywów i pasywów wg ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • przygotowania sprawozdania finansowego,
 • budżetu działalności operacyjnej,
 • dokonywania rozliczeń podatkowych i obciążeń ZUS.
 • prowadzenia uproszczonych form ewidencji dla potrzeb podatkowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • asystent księgowego,
 • samodzielny księgowy,
 • analityk,
 • kontroler finansowy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach komercyjnych (produkcja, handel, usługi),
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • bankach i zakładach ubezpieczeniowych,
 • urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej.
Informacje dodatkowe

Studiując Rachunkowośc na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania.

Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczneą z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości podatkowej, efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego oraz rozliczeń finansowych. Dodatkowo wzbogacisz swoją wiedzę o narzędzia informatyczne oraz języki obce.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomiczna ocena projektów informatycznych 1 Z 8 8 Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 1 Z 18 4 14 Katedra Rachunkowości
8. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 112 83 29 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Budżetowanie 2 Z 18 18 Katedra Rachunkowości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Podatki: VAT i dochodowy 1 Z 12 12 Katedra Rachunkowości
5. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość podatkowa 1 Z 6 6 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 135 58 63 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Konsolidacja sprawozdań finansowych 5 Z 20 8 12 Katedra Rachunkowości
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Odroczony podatek dochodowy 3 Z 10 6 4 Katedra Rachunkowości
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
11. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 177 102 41 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Rewizja sprawozdań finansowych 2 Z 18 6 12 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 71 12 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 521 314 145 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć