Strona główna » Rekrutacja

Biegły Rewident
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • polskiego prawa bilansowego,
 • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • podatków,
 • rachunkowości zarządczej (contollingu), w tym budżetowania,
 • rewizji sprawozdań finansowych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • kontroli gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,
 • przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi,
 • przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa,
 • badania sprawozdań finansowych,
 • wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej (controllingu).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • biegły rewident (po uzyskaniu stosownych uprawnień),
 • główny księgowy,
 • dyrektor/prezes ds. finansów i księgowości,
 • audytor wewnętrzny,
 • właściciel biura rachunkowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • we własnej kancelarii biegłego rewidenta (po uzyskaniu stosownych uprawnień),
 • prowadzących rachunkowość innych jednostek na zlecenie,
 • przedsiębiorstwach komercyjnych (handel, produkcja, usługi),
 • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • we własnym biurze rachunkowym,
 • urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej,
 • firmach konsultingowych.
Informacje dodatkowe

Specjalność  została specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach, których celem jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Zgodnie z ustawą deregulacyjną, która weszła w życie 01.01.2015 r.,  osoby zamierzające zostać biegłym rewidentem, nie muszą przejść całego postępowania kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną.

Egzaminy pisemne z wiedzy teoretycznej można zaliczyć na podstawie zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych, lub też na podstawie egzaminów zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE.

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG poczyniła starania, by proponowana specjalność "Biegły Rewident" była swym zakresem przedmiotowym dostosowana do wymogów ustawowych i dawała swoim absolwentom możliwość wykorzystania powyższych ułatwień.

 

Ukończenie specjalności Biegły Rewident  umożliwia absolwentowi ubieganie się o zaliczenie 6 spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta (zgodnie z bieżącym stanem prawnym) !

Są to następujące egzaminy:

                   1) Prawo podatkowe część I,

                   2) Prawo podatkowe część II,

                   3) Rachunkowość finansowa,

                   4) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,

                   5) Sprawozdania finansowe i ich analiza,

                   6) Rewizja finansowa.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
4. Rachunek kosztów II 4 Z/E 46 16 30 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
6. Standardy sprawozdawczości finansowej 3 Z/E 46 16 30 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie 1 E 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 164 104 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
3. Podatki bezpośrednie, podatki lokalne, prawo celne 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość instytucji finansowych 6 Z/E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 151 58 79 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Budżetowanie 6 Z/E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
4. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 8 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Sprawozdawczość instytucji finansowych 10 Z/E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 35 - 141 40 67 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 8 Z/E 30 14 16 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 4 Z/E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
4. Rewizja sprawozdań finansowych 5 Z/E 46 16 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 135 55 66 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 591 257 272 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć