Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Bankowość i Finanse
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki, podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej inwestycyjnej i hipotecznej,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • funkcjonowania rynku finansowego
 • finansów międzynarodowych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • finansów behawioralnych,
 • etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • wykorzystywania instrumentów finansowych,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania planów sprzedażowych i finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • związanych z obsługą kluczowych, biznesowych obszarów działania instytucji finansowych oraz obsługą klienta,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego w banku,
 • analityka finansowego i kredytowego,
 • pośrednika finansowego, otwarcia i zarządzania własną działalnością gospodarczą (np. działalność franczyzową),
 • dyrektora placówki banku/innej instytucji finansowej,
 • pracownika działu audytu, kontroli wewnętrznej,
 • specjalisty CRM, customer experience,
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych,
 • firmach leasingowych.

 

5. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w danej specjalności student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

 1. Bankowość komercyjna i inwestycyjna
 2. Doradztwo finansowe
 3. Analiza i wycena instrumentów finansowych
 4. Innowacje finansowe i finanse behawioralne
 5. Finanse Unii Europejskiej
Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka ekonomiczna 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 27 - 270 120 105 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse i bankowość 7 E 75 30 45 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Rachunkowość finansowa 7 E 75 30 45 Katedra Rachunkowości
6. Statystyka 7 E 90 30 30 30 Katedra Statystyki
7. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
RAZEM 32 - 390 150 210 30 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw i podatki 6 Z/E 75 30 45 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Prawo handlowe z elementami podstaw nauki o przedsiębiorstwie 4 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych 6 E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości / Wydział Zarządzania
6. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
7. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 31 - 390 165 225 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza raportu rocznego 6 E 75 30 45 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunek kosztów 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
8. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
RAZEM 31 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Ekonometria w finansach 4 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Rachunkowość zarządcza 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
7. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
RAZEM 33 - 435 135 120 30 30 120 -
SEMESTR VI
1. Cyfryzacja procesów biznesowych 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
3. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
4. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
5. Zarządzanie inwestycjami i projektami 6 Z 60 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Rachunkowości / Katedra Strategicznego Rozwoju / Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 320 135 75 75 35 0 -
ŁĄCZNIE 184 - 2150 855 900 210 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć