Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Podatki i doradztwo podatkowe
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje dodatkowe
Informacje o kierunku

Podatki i Doradztwo Podatkowe na UG to międzywydziałowy - nowoczesny, prekursorski kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Kierunek studiów Podatki i Doradztwo podatkowe łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe nie daje jednak prawa do wpisu na listę doradców podatkowych lub do rejestru biegłych rewidentów. Niezbędne jest do tego odbycie praktyk, aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego rewidenta) oraz zdanie stosownych egzaminów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomia 4 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Prawo administracyjne 8 60 30 30
4. Prawo cywilne 5 40 20 20 Wydział Prawa i Administracji
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru 2 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 30 30
RAZEM 30 - 280 155 125 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Administracja podatkowa 3 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 4 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Prawo cywilne 6 60 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość 5 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Teoria podatku i opodatkowania 3 20 20
7. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 6 40 40 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 275 140 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 2 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Podatki i opłaty samorządowe 4 50 20 30 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy statystyki 2 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 4 40 20 20
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 30 15 15
7. Rachunkowość finansowa 4 45 15 30 Katedra Rachunkowości
8. Ubezpieczenia społeczne 2 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 315 160 155 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 2 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 2 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Praktyka zawodowa 3 75 75 Wydział Zarządzania
5. Prawo przedsiębiorców 5 60 30 30
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 40 20 20
7. Seminarium licencjackie 4 30 30 Wydział Zarządzania
8. Ubezpieczenia gospodarcze 1 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 370 140 125 0 30 75 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatki pośrednie 5 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
3. Podatki w księgach rachunkowych 2 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Prawo karne skarbowe 3 40 20 20
5. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 3 45 30 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 6 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 310 185 95 0 30 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 6 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 15 15
3. Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 6 60 30 30
4. Rynki finansowe 2 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium licencjackie 6 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 150 75 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1805 930 710 0 90 75 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć