Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, podstaw zarządzania, prawa gospodarczego, statystyki, ekonometrii),
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw różnej wielkości od mikroprzedsiębiorstwa do korporacji,
 • controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej,
 • prognozowania upadłości przedsiębiorstw,
 • możliwości wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu finansami,
 • rachunkowości, sprawozdawczości finansowej,
 • zarządzania finansami osobistymi,
 • zarządzania inwestycjami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, psychologii w finansach.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw różnej wielkości od mikroprzedsiębiorstwa do korporacji,
 • ocena opłacalności i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • ocena efektywności działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw,
 • przygotowanie biznesplanu, planów finansowych, budżetów np. przychodów i kosztów, budżetu przepływów gotówkowych,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych pro-forma,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • zastosowanie MS Excel w tworzeniu planów i raportów finansowych,
 • zastosowanie MS Excel w analizie finansowej przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • referent/specjalista w dziale controllingu,
 • referent/specjalista ds. finansowych,
 • referent/specjalista,
 • analityk finansowy,
 • controler finansowy,
 • inspektor ds. kredytów,
 • konsultant finansowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach różnej wielkości - w szczególności w dział finansowych, działach controllingu, 
 • centrach usług wspólnych (Shared Services Center) międzynarodowych korporacji, centrach usług biznesowych BPO,
 • wywiadowniach gospodarczych, agencjach ratingowych,
 • firmach konsultingowych, biurach audytorskich,
 • instytucjach finansowych, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe.

5. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w specjalności Finanse przedsiębiorstw i controlling student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

 1. Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie
 2. Finanse korporacyjne
 3. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 4. Decyzje finansowe – ujęcie klasyczne i behawioralne
 5. Analiza podmiotów sektora finansowego i niefinansowego

Studiując Finanse przedsiębiorstw i controlling na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania finansami, przeprowadzania analizy ekonomicznej oraz controllingu operacyjnego i strategicznego w podmiotach gospodarczych.

Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz metod efektywnego prognozowania i programowania rozwoju jednostek gospodarczych. Równocześnie nabędziesz wiedzę i umiejętności w obszarze wykorzystywania narzędzi informatycznych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka ekonomiczna 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 27 - 270 120 105 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse i bankowość 7 E 75 30 45 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Rachunkowość finansowa 7 E 75 30 45 Katedra Rachunkowości
6. Statystyka 7 E 90 30 30 30 Katedra Statystyki
7. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
RAZEM 32 - 390 150 210 30 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw i podatki 6 Z 75 30 45 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Prawo handlowe z elementami podstaw nauki o przedsiębiorstwie 4 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych 6 E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości / Wydział Zarządzania
6. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
7. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 31 - 390 165 225 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza raportu rocznego 6 E 75 30 45 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunek kosztów 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
8. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
RAZEM 31 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Ekonometria w finansach 4 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Rachunkowość zarządcza 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
7. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
RAZEM 33 - 435 135 120 30 30 120 -
SEMESTR VI
1. Cyfryzacja procesów biznesowych 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
3. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
4. Wykład specjalnościowy BiF/FPiC/Rach - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
5. Zarządzanie inwestycjami i projektami 6 Z 60 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Rachunkowości / Katedra Strategicznego Rozwoju / Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 320 135 75 75 35 0 -
ŁĄCZNIE 184 - 2150 855 900 210 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć