Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

HR w zarządzaniu organizacją
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • budowania strategii HR
 • planowania, rekrutacji i pozyskiwania pracowników
 • tworzenia programów Employer Branding
 • adaptacji i integracji pracowników
 • okresowego oceniania i prowadzenia rozmów oceniających
 • coachingu, mentoringu i wspierania rozwoju kompetencji pracowników
 • motywowania materialnego i pozamaterialnego
 • zarządzania talentami
 • controllingu personalnego i optymalizacji kosztów osobowych
 • prawa pracy
 • elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w zakresie tradycyjnych oraz wirtualnych form pracy online
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • strategicznego pełnienia funkcji menedżerskich i eksperckich w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim
 • budowania i kierowania skutecznymi zespołami pracowniczymi
 • komunikacji oraz autoprezentacji
 • niezbędnych po awansie ze stanowiska specjalisty na menedżera
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów o charakterze interpersonalnym, psychologicznym i kulturowym w kontekście globalizacji, wirtualizacji, sieciowości, wzrostu roli pokolenia Z, wzrostu umiędzynarodowienia biznesu
 • autodiagnozy własnego potencjału zawodowego, poznania swoich mocnych i słabych stron jako menedżer oraz specjalista ds. HR
 • budowania własnego wizerunku profesjonalisty, zarządzania własną karierą, planowania ścieżki rozwoju zawodowego
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Absolwenci tej specjalności otrzymują w toku nauczania na specjalności szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędny do efektywnej pracy i sprawnego podejmowania decyzji w bardzo szerokich obszarach profesjonalnych /stanowiskach pracy na współczesnym rynku pracy:

 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego
 • na stanowiskach specjalistycznych w każdym obszarze funkcjonalnym związanym z kierowaniem zespołami pracowniczymi, w pionach i departamentach HR, działach zasobów ludzkich, bądź działach organizacyjnych,
 • na stanowiskach Project Manager kierujących zespołami projektowymi
 • w kierunku rozwinięcia nowoczesnej kariery jako HR Biznes Partner
 • jako freelancer, w zawodzie doradcy, konsultanta, trenera bądź coacha w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w zakresie prowadzenia swojego własnego biznesu, jako przedsiębiorca, który sam zatrudnia, szkoli i motywuje swoich pracowników
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Przedsiębiorstwa komercyjne, prywatne (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • Organizacje i instytucje zarządzania publicznego (instytucje samorządu terytorialnego, administracja państwowa)
 • Organizacje III sektora, fundacje, stowarzyszenia
 • Firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe
 • Własna działalność usługowa i gospodarcza
 • Firmy rodzinne
 • Organizacje sportowe
 • Instytucje kultury
 • Instytucje służby zdrowia
 • Media
Informacje dodatkowe

Specjalność HR w Zarządzaniu Organizacją oferuje absolwentom nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w firmach oraz jednostkach sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania, którzy mają bogate doświadczenie praktyczne w zakresie wdrożeń metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Absolwent po ukończeniu specjalności będzie wyposażony w kompetencje pozwalające mu pracować w dowolnego typu organizacji, zajmując się procesami i narzędziami HR. Posiadana wiedza umożliwi pracę na stanowiskach specjalistycznych oraz menedżerskich.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w danej specjalności student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

1. Przywództwo i komunikacja 

2. Kształtowanie potencjału efektywnego pracownika 

3. Metody i narzędzia HRM 

4. Globalne trendy HRM 

5. Zarządzanie procesami i projektami

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka w zarządzaniu 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Podstawy biznesu 5 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zarządzanie 6 E 75 45 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 32 - 345 165 135 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Statystyka 7 E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
7. Zarządzanie inwestycjami 6 E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie marketingowe 5 Z 60 30 30 Katedra Marketingu
RAZEM 29 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i bankowość 7 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 330 135 180 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zachowania konsumentów 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu
8. Zarządzanie finansami i podatki w przedsiębiorstwie 5 E 75 30 45
RAZEM 29 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Badania marketingowe 4 Z 60 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw 6 E 75 30 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zrównoważony rozwój i zarządzanie jakością 6 E 75 30 30 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 450 135 120 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Kompetencje cyfrowe 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
4. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zachowania organizacyjne 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 320 135 90 60 35 0 -
ŁĄCZNIE 182 - 2120 870 870 195 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć