Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie ich uczestników do rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską.
W szczególności cel ten ma być osiągnięty poprzez:
[1] zbudowanie wiedzy metodologicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych (przedmioty: Metodologia badań ekonomicznych, Warsztaty metodologiczne; ale także Metody i techniki badań ilościowych, Ekonometria stosowana);
[2] umożliwienie indywidualnych konsultacji słuchacza (potencjalnie przyszłego doktoranta) z rozważanym promotorem w celu ustalenia oraz doprecyzowania przedmiotu badań i dalszego zaawansowania pracy (przedmioty: Seminarium doktorskie, Seminarium - prezentacja naukowa);
[3] wskazanie głównych nurtów badawczych, jakie współcześnie występują w badaniach realizowanych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse (przedmioty: Współczesne problemy ekonomii i finansów, Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości).

Czas trwania i forma studiów

2 lata, 4 semestry

Program studiów podyplomowych obejmuje 154 godziny zajęć dydaktycznych, podzielonych w kolejnych semestrach na: (I) – 42 godz.; (II) – 40 godz.; (III) – 36 godz.; (IV) – 36 godz. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy podczas weekendów, na Wydziale Zarządzania lub Ekonomicznym UG.

Program

W toku kształcenia realizowane są następujące moduły:

[1]    Elektroniczne zasoby bibliograficzne (BGUG) – ZAL (8h)

[2]    Metodologia badań ekonomicznych – ZAL NA OCENĘ (10 h)

[3]    Warsztaty metodologiczne – ZAL (8 h)

[4]    Seminarium doktorskie (z promotorem) – ZAL (38 h)

[5]    Seminarium – prez. naukowa (z moderatorem) – ZAL NA OCENĘ (22 h)

[6]    Współczesne problemy ekonomii i finansów – ZAL (16 h)

[7]    Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości – ZAL (16 h)

[8]    Metody i techniki badań ilościowych – ZAL NA OCENĘ (18 h)

[9]    Ekonometria stosowana – ZAL NA OCENĘ (16 h)

 

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Ocena na dyplomie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią ważoną (według punktów ECTS) ocen ze wszystkich przedmiotów. Wynik studiów jest wyrażony w skali ocen: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5),dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
 
UWAGA: ukończenie studiów nie wymaga dodatkowego pisania pracy podyplomowej, nie jest także uwarunkowane stopniem zaawansowania prac nad rozprawą doktorską.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych: Międzywydziałowe podyplomowe studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora
w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”
, to osoba, która w szczególności:

  • zdobyła pogłębioną wiedzę w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse;
  • umie posługiwać się specjalistyczną nomenklaturą oraz aparatem naukowym, ugruntowanym w praktyce badawczej stosowanej w naukach społecznych;
  • zna metodologię badawczą, a także potrafi zaplanować i przeprowadzić badania naukowe oraz potrafi je wykorzystywać w działalności naukowej
  • w szczególności poprzez: przygotowanie oraz publikację artykułu naukowego, a także opracowanie i prezentację referatów naukowych na konferencję;
  • potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce gospodarczej;
  • zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności oraz ma świadomość praw intelektualnych, związanych z wykorzystywaniem wyników badań innych naukowców i publikowaniem swoich wyników badań.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć