Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Zarządzanie procesami w biznesie
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Ukończenie studiów podyplomowych  w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się, przedstawionych w zbiorze kompletnych efektów kształcenia.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Wiedza z zakresu

 • podnoszenia efektywności działania organizacji i wykorzystania posiadanych zasobów, poprzez implementację elementów podejścia procesowego w zarządzaniu,
 • kalkulacji kosztów działań w procesach biznesowych w organizacji,
 • oceny poziomu dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji,
 • projektowania i zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi w warunkach organizacji procesowej,
 • identyfikacji zjawiska prosumpcji na rynku i projektowanie działań marketingowych oraz procesów zgodne z oczekiwaniami prosumentów,
 • poszukiwania nowej wiedzy w warunkach następujących zmian wywołanych turbulentnym otoczeniem rynkowym organizacji,
 • poszukiwania w przyszłości nowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzi i technologii informatycznych umożliwiających zarządzanie procesami w organizacji,
 • modelowania i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • oceny osadzenia modeli biznesowych w praktyce gospodarczej oraz projektowanie modeli biznesowych i hybrydowych modeli biznesowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Umiejętności z zakresu

 • podnoszenia efektywności działania organizacji i wykorzystania posiadanych zasobów, poprzez implementację elementów podejścia procesowego w zarządzaniu,
 • kalkulacji kosztów działań w procesach biznesowych w organizacji,
 • oceny poziomu dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji,
 • projektowania i zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi w warunkach organizacji procesowej,
 • identyfikacji zjawiska prosumpcji na rynku i projektowanie działań marketingowych oraz procesów zgodne z oczekiwaniami prosumentów,
 • poszukiwania nowej wiedzy w warunkach następujących zmian wywołanych turbulentnym otoczeniem rynkowym organizacji,
 • poszukiwania w przyszłości nowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzi i technologii informatycznych umożliwiających zarządzanie procesami w organizacji.
 • modelowania i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • oceny osadzenia modeli biznesowych w praktyce gospodarczej oraz projektowanie modeli biznesowych i hybrydowych modeli biznesowych.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie będzie mógł rozwijać karierę zawodową na stanowiskach: właściciel/menedżer procesu, specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych, specjalista ds. modelowania procesów biznesowych oraz analityk procesów biznesowych. Ponadto wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w trakcie studiów podyplomowych wpłyną dodatnio na rozwój kompetencji kierowniczych w zakresie rekonfiguracji zarządzanymi organizacjami w kierunku nowoczesnych koncepcji zarządzania.