Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Międzywydziałowe Podyplomowe Studia Doktoranckie
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych: Międzywydziałowe podyplomowe studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”, to osoba, która w szczególności:

 • zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse;
 • umie posługiwać się specjalistyczną nomenklaturą oraz aparatem naukowym, ugruntowanym w praktyce badawczej stosowanej w naukach społecznych;
 • zna metodologię badawczą, a także potrafi zaplanować i przeprowadzić badania naukowe oraz potrafi je wykorzystywać w działalności naukowej
 • w szczególności poprzez: przygotowanie oraz publikację artykułu naukowego, a także opracowanie i prezentację referatów naukowych na konferencję;
 • potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce gospodarczej;
 • zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności oraz ma świadomość praw intelektualnych, związanych z wykorzystywaniem wyników badań innych naukowców i publikowaniem swoich wyników badań.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych: Międzywydziałowe podyplomowe studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”, to osoba, która w szczególności:

 • zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie dwóch dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse;
 • umie posługiwać się specjalistyczną nomenklaturą oraz aparatem naukowym, ugruntowanym w praktyce badawczej stosowanej w naukach społecznych;
 • zna metodologię badawczą, a także potrafi zaplanować i przeprowadzić badania naukowe oraz potrafi je wykorzystywać w działalności naukowej
 • w szczególności poprzez: przygotowanie oraz publikację artykułu naukowego, a także opracowanie i prezentację referatów naukowych na konferencję;
 • potrafi wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce gospodarczej;
 • zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności oraz ma świadomość praw intelektualnych, związanych z wykorzystywaniem wyników badań innych naukowców i publikowaniem swoich wyników badań.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
Informacje dodatkowe
Organizacja studiów podyplomowych

Organizacja studiów podyplomowych

 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie ich uczestników do rozpoczęcia pracy nad rozprawą doktorską.
W szczególności cel ten ma być osiągnięty poprzez:
[1] zbudowanie wiedzy metodologicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych (przedmioty: Metodologia badań ekonomicznych, Warsztaty metodologiczne; ale także Metody i techniki badań ilościowych, Ekonometria stosowana);
[2] umożliwienie indywidualnych konsultacji słuchacza (potencjalnie przyszłego doktoranta) z rozważanym promotorem w celu ustalenia oraz doprecyzowania przedmiotu badań i dalszego zaawansowania pracy (przedmioty: Seminarium doktorskie, Seminarium - prezentacja naukowa);
[3] wskazanie głównych nurtów badawczych, jakie współcześnie występują w badaniach realizowanych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse (przedmioty: Współczesne problemy ekonomii i finansów, Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości).

 • Czas trwania i forma studiów

2 lata, 4 semestry

Program studiów podyplomowych obejmuje 154 godziny zajęć dydaktycznych, podzielonych w kolejnych semestrach na: (I) – 42 godz.; (II) – 40 godz.; (III) – 36 godz.; (IV) – 36 godz. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy podczas weekendów, na Wydziale Zarządzania lub Ekonomicznym UG.

 • Program

W toku kształcenia realizowane są następujące moduły:

[1]    Elektroniczne zasoby bibliograficzne (BGUG) – ZAL (8h)

[2]    Metodologia badań ekonomicznych – ZAL NA OCENĘ (10 h)

[3]    Warsztaty metodologiczne – ZAL (8 h)

[4]    Seminarium doktorskie (z promotorem) – ZAL (38 h)

[5]    Seminarium – prez. naukowa (z moderatorem) – ZAL NA OCENĘ (22 h)

[6]    Współczesne problemy ekonomii i finansów – ZAL (16 h)

[7]    Współczesne problemy nauk o zarządzaniu i jakości – ZAL (16 h)

[8]    Metody i techniki badań ilościowych – ZAL NA OCENĘ (18 h)

[9]    Ekonometria stosowana – ZAL NA OCENĘ (16 h)

 

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Ocena na dyplomie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią ważoną (według punktów ECTS) ocen ze wszystkich przedmiotów. Wynik studiów jest wyrażony w skali ocen: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5),dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
 
UWAGA: ukończenie studiów nie wymaga dodatkowego pisania pracy podyplomowej, nie jest także uwarunkowane stopniem zaawansowania prac nad rozprawą doktorską.

Opłaty

Rekrutacja

Rekrutacja
 • Sylwetka kandydata

Kandydatem na Międzywydziałowe podyplomowe studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”  może być osoba, która ukończyła studia wyższe i jest zainteresowana w szczególności rozwojem naukowym, który prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. 

 • Zasady naboru

Punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Zgodność profilu ukończonych studiów magisterskich z celami kształcenia na studiach podyplomowych – do 3 pkt.;
 2. Wynik studiów (na dyplomie ukończenia studiów mgr) – do 3 pkt.;
 3. Posiadanie publikacji i opracowań naukowych – do 3 pkt.;
 4. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ocenione na podstawie życiorysu (np. ukończone studia podyplomowe, staże i kursy zawodowe, certyfikaty językowe) – do 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 12.

Limit miejsc

W roku akademickim 2019/2020 – 40 słuchaczy

Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz);
 2. Życiorys (formularz) zawierający również opis zainteresowań badawczych;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 4. Dodatkowo kandydat może złożyć wykaz ewentualnie posiadanych publikacji naukowych, opinię profesora wskazanego jako kandydata na opiekuna naukowego, opis koncepcji rozprawy doktorskiej;
 5. Dowód osobisty (wyłącznie do wglądu, jako potwierdzenie danych osobowych).
 • Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

 • Etapy:
 1. Rejestracja w IRK: 2.07.2019 r. - 31.08.2019 r.
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych:  1.07.2019 r. - 31.07.2019 r. oraz 02.09.2019 r. - 06.09.2019 r.
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 10.09.2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (pok. 121)
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
 
PN / WT / CZW – w godz. 8:00 – 13:00
ŚR – w godz. 13:00 – 17:00
 
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
Tel.: +48 (58) 523 14 32
e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - Studia Podyplomowe rekrutacja na Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" udostępniona jest na
Wydziale Zarządzania.

Kadra

 Kadra

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Kształcenie na Wydziałach Ekonomicznym i Zarządzania UG realizuje wysoko wykwalifikowana, doświadczona i posiadająca znaczny dorobek naukowy kadra nauczycieli akademickich, aktywnie angażująca się w działalność organizacyjną i ekspercką. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia w ramach Międzywydziałowych podyplomowych studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „ekonomia i finanse” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości” stanowi w przeważającej mierze grono profesorskie, składające się z pracowników zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym oraz na Wydziale Zarządzania UG. Są to osoby o bardzo bogatym doświadczeniu w opiece nad doktorantami, posiadający zarówno kluczowe dla tego procesu dydaktycznego kompetencje, jak również szerokie doświadczenia zawodowe, osadzone w praktyce gospodarczej, co pozwala na aktualne oraz komplementarne osadzenie formułowanych problemów badawczych w perspektywach: praktyki gospodarczej i nauki.

Kontakt

SEKRETARIAT STUDIÓW:
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
 
PN / WT / CZW – w godz. 8:00 – 13:00
ŚR – w godz. 13:00 – 17:00
 
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 tel.: +48 58 523 14 32 e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

Zarejestruj się