Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Analityka gospodarcza
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesu produkcji (zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich cen oraz kosztów produkcji, projektowania procesu produkcji i usług, w tym lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej),
 • analizowania, prognozowania i symulacji procesu konsumpcji (spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych), kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności,
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pracy (podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocia w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących),
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pieniężnego, walutowego (podaży i popytu na pieniądz, struktury terminowej stóp procentowych, kursu walutowego, oceny skuteczności instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowego (efektywności rynku, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, oceny ryzyka inwestowania oraz tworzenia i oceny efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym,
 • zarządzania portfelem aktywów finansowych, zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analizowania, prognozowania i symulacji ryzyka działalności gospodarczej,
 • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywania sposobów jej poprawy,
 • posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w co najmniej jednym języku obcym.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, kierownika małego przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje dodatkowe

Kierunek posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku

Studia drugiego stopnia wzmacniają nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia umiejętności analityczne. Proces dydaktyczny koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji.
 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
2. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Techniki obliczeniowe 4 Z 45 45 Katedra Ekonometrii
6. Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach 4 Z/E 45 20 25 Katedra Ekonometrii
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 110 55 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza procesów makroekonomicznych 4 Z/E 45 15 30 Katedra Ekonometrii
2. Analiza procesów mikroekonomicznych 5 Z/E 45 15 30 Katedra Ekonometrii
3. Analiza rynków finansowych I 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Prognozowanie 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Symulacje 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 75 135 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynków finansowych II 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Analizy regionalne 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
5. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
8. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
9. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
10. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
12. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 34 - 320 150 120 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza sytuacji decyzyjnych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 3 Z 30 20 10 Katedra Statystyki
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 95 45 10 30 0 -
ŁĄCZNIE 124 - 980 430 355 85 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć