Strona główna » Rekrutacja
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
  • przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, (wyjątek stanowią kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią poza granicami Polski)
  • trwają 3 lata (6 semestrów),
  • wybór specjalności następuje po 3 semestrze, (z wyjątkiem specjalności Financial Analyst na kierunku Finanse i Rachunkowość i Aplikacji Internetowych w Biznesie na kierunku Informatyka i Ekonometria gdzie wybór następuje w trakcie rekrutacji)
  • przygotowują do pracy w określonych zawodach i nowoczesnych specjalnościach,
  • kończą się uzyskaniem tytułu licencjata,
  • przygotowują do studiów II stopnia (magisterskich) na wielu kierunkach i wielu uczelniach,
  • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.