Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Informacja w sprawie zbliżającej się sesji egzaminacyjnej »

Studenci Wydziału Zarządzania

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną, dla części studentów kończącej studia informuję:

1. Seminarium licencjackie i magisterskie są traktowane w Regulaminie Studiów jak każdy inny przedmiot.

2. W semestrze kończącym seminarium dyplomowe student powinien złożyć gotową pracę dyplomową i uzyskać wpis z seminarium do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, czyli do 29.06.2018r.

3. Wpis oceny z seminarium w semestrze kończącym studia studenta jest jednoznaczny z przyjęciem ostatecznej wersji pracy przez promotora i skierowaniem jej do obrony.

4. Student, który nie złoży pracy dyplomowej, nie może uzyskać pozytywnej oceny z seminarium kończącego studia.

5. Student, który nie złoży pracy i nie otrzyma wpisu zaliczeniowego z seminarium dyplomowego do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, może wystąpić do Dziekana z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

6 Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej wyłącznie w dwóch przypadkach (§ 30. P.4 Regulaminu Studiów):

Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach: 1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

7. Za „inne szczególnie uzasadnione okoliczności” należy uznać, faktyczne, losowe, niemożliwe do przewidzenia sytuacje, które obiektywnie uniemożliwiły studentowi przygotowanie pracy dyplomowej w wymaganym terminie.

Takimi okolicznościami nie są:

- podjęcie przez studenta pracy,
- wyjazdy zawodowe w czasie semestru,
- zmiana tematu pracy tuż przed końcem semestru,
- brak zebranych materiałów źródłowych (np. danych), lub decyzja o ich zebraniu w czasie wakacji,
- decyzja studenta o napisaniu pracy w czasie wakacji.

 

8. W podaniu studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, promotor poświadcza:

- frekwencję studenta na seminarium (w %),
- stopień zaawansowania pracy dyplomowe (w %).

9. Student, który nie uzyska zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może ubiegać się o powtarzanie semestru kończącego studia. Nie jest możliwe uzyskanie wpisu warunkowego w semestrze kończącym studia. Student może ubiegać się o realizację powtarzanego seminarium w semestrze zimowym.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan