Strona główna » Studia
Studia
Wszczęcie przewodu doktorskiego

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego: 
 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Rady Wydziału Zarządzania z propozycją tematu, osoby promotora, ewentualnie promotora pomocniczego, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki oraz dyscypliną dodatkową;
 2. Curriculum Vitae;
 3.  kwestionariusz osobowy;
 4. oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędny;
 5. proponowany temat, oprawioną koncepcję rozprawy doktorskiej oraz propozycję co do osoby promotora (ilość egzemplarzy koncepcji uzależniona jest od składu Komisji Doktorskiej oraz dodatkowo mailem na adres: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl);
 6. wykaz co najmniej jednej, punktowanej publikacji naukowej, kserokopię publikacji, stronę tytułową, redakcyjną, zaświadczenie od redakcji o ilości punktów;
 7. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora;
 8. opinia opiekuna (promotora);
 9. ksero dowodu osobistego. 
 
Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w przedmiocie:
 1. wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora;
 2. wyznaczenia recenzentów;
 3. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
 4. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 5. nadania stopnia doktora.