Strona główna » Studia
Studia
Formularze

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę nr 181/2018/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie ujęcia w programie studiów obowiązkowej liczby godzin praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania, w ilości 20 godzin, o wartości 3 pkt. ECTS, z rozliczeniem na trzecim semestrze studiów, począwszy od r. ak. 2019/2020.


Tym samym od roku akademickiego 2019/2020 Studenci studiów stacjonarncyh oraz niestacjonarnych II stopnia zobowiązani są do rozliczenia przedmiotu: PRAKTYKA ZAWODOWA na III semestrze studiów.


Kierownik praktyk zawodowych Wydziału Zarządzania UG - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, organizuje w semestrze poprzedzającym rozliczenie praktyk spotkanie ze studentami, podczas którego wyjaśnia proces rozliczenia praktyk.

Dziekanat przyjmuje sprawozdania z realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej tylko od studentów będących na III semestrze (II rok) od 1 października do 30 listopada danego roku akademickiego.

Dokumenty związane z rozliczeniem praktyki można:

- składać osobiście w Dziekanacie (p.121)  (w godzinach otwarcia dziekanatu),

- przesłać pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl,

- przesłać poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot.


W celu sprawozdania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studenci proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Na każdym kierunku obowiązuje inny, profilowany zakres obszarowy, który powinien korespondować z podjętą praktyką - jest to PROGRAM PRAKTYK. Sprawozdawana praktyka zawodowa musi korespondować z poniżej zamieszczonym programem praktyk.

Jako praktykę można zaliczyć wcześniej lub obecnie wykonywaną pracę (bez względu na sposób formalizacji stosunku pracy - tj. np. umowa o pracę na czas określony / nieokreślony, umowa zlecenie, o dzieło, na zastępstwo, własna działalność gospodarcza, wolantariat, itd), pod warunkiem, że praca stanowiąca podstawę rozliczenia praktyki miała miejsce w okresie trwania studiów II stopnia na WZR UG.


Praktyki zawodowe mogą być realizowane w szczególności w: jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, lub w ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki.Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.


Przed rozpoczęciem praktyki rekomendowane jest zgłoszenie do ubezpieczenia, a jeżeli tego wymaga podmiot, w którym będzie ona realizowana - podpisanie porozumienia oraz zgłoszenie się po oddbiór skierowania na praktykę. Nie są to jednak obowiązkowe formalności. Nie mają one wpływu na zaliczenie praktyki, które powinno być zrealizowane z wykorzystaniem poniżej zamieszczonego formularza: sprawozdania z realizacji pratyki LUB oświadczenia o braku porozumienia (w przypadku rozliczania jako praktyki wcześniej wykonywanej pracy).

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Administracja praktyk (dziekanat, p. 121)
korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz


PROGRAMY PRAKTYK NA KIERUNKU

  1. ZARZĄDZANIE - program praktyk
  2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - program praktyk
  3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - program praktyk

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI MOŻESZ WYPEŁNIĆ:

OBLIGATORYJNE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PRAKTYKI


Dokumenty należy:

- składać osobiście w Dziekanacie (p.121)  (w godzinach otwarcia dziekanatu),

- przesłać pocztą elektroniczną: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl,

- przesłać poczta tradycyjną: ul. Armii Krajowej 101, pok 121, 81-824 Sopot.

Po złożeniu kompletu dokumentów i pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich na WZR UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym w trakcie sesji (pod koniec semestru trzeciego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminów zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG