Strona główna » Studia
Studia
Formularze
 
 
 
      KIEROWNICY PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG
                             koordynator praktyk - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Finanse i rachunkowość - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Informatyka i ekonometria - dr Jacek Maślankowski
                             kierunek Zarządzanie - dr Jędrzej Siciński
                             kierunek Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne - dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
                           

 

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Rada Wydziału Zarządzania (działając na podstawie § 43 ust.1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2017 r. ze zm.) podjęła uchwałę nr 181/2018/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie ujęcia w programie studiów obowiązkowej liczby godzin praktyk studenckich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Zarządzania, w ilości 20 godzin, o wartości 3 pkt. ECTS, z rozliczeniem na trzecim semestrze studiów, począwszy od r. ak. 2019/2020.

Powyższe nie dotyczy międzywydziałowego kierunku: Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, na którym w programie studiów ujęte są obowiązkowe praktyki tylko na studiach stacjonarnych w wymiarze 120 godzin, o wartości 2 ECTS, z rozliczeniem na czwartym semestrze studiów.Tym samym od roku akademickiego 2019/2020 Studenci studiów stacjonarncyh oraz niestacjonarnych II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie zobowiązani są do rozliczenia przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA na III semestrze studiów, a studenci kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne na IV semestrze. .


Kierownicy praktyk zawodowych Wydziału Zarządzania UG organizują w semestrze poprzedzającym rozliczenie praktyk spotkanie ze studentami, podczas którego wyjaśniają proces rozliczenia praktyk.

Dziekanat przyjmuje sprawozdania z realizacji obowiązkowej praktyki zawodowej tylko od studentów będących na III semestrze (II rok) kierunku Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie, a na kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne od studentów będących na IV semestrze (II rok).

 


 

W celu sprawozdania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studenci proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Na każdym kierunku obowiązuje inny, profilowany zakres obszarowy, który powinien korespondować z podjętą praktyką - jest to PROGRAM PRAKTYK. Sprawozdawana praktyka zawodowa musi korespondować z poniżej zamieszczonym programem praktyk.

Jako praktykę można zaliczyć wcześniej lub obecnie wykonywaną pracę (bez względu na sposób formalizacji stosunku pracy - tj. np. umowa o pracę na czas określony/nieokreślony, umowa zlecenie, o dzieło, na zastępstwo, własna działalność gospodarcza, wolantariat, itd), pod warunkiem, że praca stanowiąca podstawę rozliczenia praktyki miała miejsce w okresie trwania studiów II stopnia na WZR UG.

 


Praktyki zawodowe mogą być realizowane w szczególności w: jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, lub w ramach zorganizowanej przez uczelnie działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki.Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.


Przed rozpoczęciem praktyki rekomendowane jest zgłoszenie do ubezpieczenia, a jeżeli tego wymaga podmiot, w którym będzie ona realizowana - podpisanie porozumienia oraz zgłoszenie się po oddbiór skierowania na praktykę. Nie są to jednak obowiązkowe formalności. Nie mają one wpływu na zaliczenie praktyki, które powinno być zrealizowane z wykorzystaniem poniżej zamieszczonego formularza: sprawozdania z realizacji pratyki LUB oświadczenia o braku porozumienia (w przypadku rozliczania jako praktyki wcześniej wykonywanej pracy).

Porozumienie na czas określony  (umowę między UG a podmiotem, w którym realizowana jest praktyka) wraz ze skierowaniem oraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki (np. praktyka rozpoczyna się 1 czerwca, dokumenty należy złożyć do 10 maja); po wypełnieniu należy wybrany dokument wydrukować w 2 egzemplarzach, przekazać do podpisu osobie reprezentującej podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, a następnie złożyć w Dziekanacie p. 104 - p. mgr Joanna Sachetti (można przesłac drogą elektroniczną))

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
Prodziekan ds. Nauki

Administracja praktyk (dziekanat, p. 104)
korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
Agnieszka Dormanowska


PROGRAMY PRAKTYK NA KIERUNKU

  1. ZARZĄDZANIE - program praktyk
  2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - program praktyk
  3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - program praktyk
  4. UBEZPIECZENIA - program praktyk

REALIZACJA PRAKTYKI - SPRAWOZDANIE PRAKTYKI (FORMULARZE DO POBRANIA)

I. sposób: zakład pracy wymaga porozumienia z uczelnią lub skierowania na praktykę:

 

ALBO

II. sposób: zakład pracy nie wymaga porozumienia z uczelnią/skierowania na praktykę lub prakyka organizowana jest samodzielnie lub mamy umowę o pracę lub prowadzimy działalność gopsodarczą:

  • po zrealizowanej praktyce należy złożyć:

           - oświadczenie o braku porozumienia i kartę opisu praktyki 

          -  dołączyć umowę o pracę, lub umowę zlecenie/o dzieło, lub umowę o staż lub praktykę, umowę o  

              wolontariat, lub wypis z rejestru......, lub referencje.


UWAGA: porozumienie w powyższej postaci, a także ubezpieczenie w ramach planowanej do realizacji praktyki zawierane zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jeżeli tego wymaga podmiot oferujący praktykę.Termin rozliczania praktyk:  do 31 grudnia każdego roku

za pomcą systemu elektronicznego:  https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=2129

Po zakceptowaniu złożonych dokumentów oraz  po pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich WZ UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym (w trakcie sesji semestru piątego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminu zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.

 

 

 


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

Załącznik 1 - porozumienie na czas określony

Załącznik 2 - skierowanie na praktykę

Załącznik 3 - zgłoszenie do ubezpieczenia 

Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji praktyki

Załącznik 5 - oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu pracy