Strona główna » Nauka
Kwartalnik Zarządzanie i Finanse

O czasopiśmie

P
ismo „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), w latach 2003–2011 noszące tytuł Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” (ISSN 1732-1565), jest periodykiem wydawanym w cyklu kwartalnym. Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania mające charakter naukowy. Ich autorami są pracownicy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów. Nasze pismo wydawane jest w języku polskim, choć zdarza się, że niektóre artykuły, a nawet całe numery, drukujemy w języku angielskim. W trosce o wysoką jakość publikowanych tekstów, wszystkie muszą uzyskać pozytywną ocenę dwóch niezależnych recenzentów spoza naszej uczelni.

W zależności od tematyki artykułów, ukazują się one w jednym z sześciu następujących działów merytorycznych:

  • finanse,
  • informatyka ekonomiczna,
  • marketing,
  • metody ilościowe,
  • rachunkowość,
  • zarządzanie.

Ze względów praktycznych niektóre numery czasopisma mają charakter monotematyczny, tzn. dotyczą jednego z tych działów.

Zarządzanie i Finanse” kierujemy do osób zaangażowanych w pracę naukowo-dydaktyczną, menedżerów i specjalistów oraz studentów zarządzania, finansów i ekonomii.

Nasze czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z ujednoliconym wykazem za lata 2007–2010 za publikację w naszym Czasopiśmie przysługuje 6 punktów. Natomiast wykaz czasopism ogłoszony 20 grudnia 2012 r. przewiduje 5 punktów za publikację w „Zarządzaniu i Finansach”. W wykazie tym,  pod pozycją 1089 uwzględniono poprzedni tytuł czasopisma, gdyż sporządzono go na podstawie oceny czasopism naukowych obejmującej lata 2009–2011. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo, które zmieniło tytuł jest traktowane jak „stare”, ugruntowane na rynku wydawniczym czasopismo naukowe. Kolejne dwa wykazy czasopism ogłoszone w latach 2013-2014 przewidują 7 punktów za publikację w czasopiśmie. Wykaz czasopism ogłoszony 23 grudnia 2015 r. przyznaje 10 punktów za publikację.

Pismo „Zarządzanie i Finanse” jest indeksowane przez BazEkon, The Central European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH), IC Journals Master List i Ulrich's periodicals.