Strona główna » Nauka
Numery archiwalne

Numer 3 część 1, rok 2018

--

Jerzy Bieliński, Tomasz Bieliński
Przewagi konkurencyjne chińskiego przemysłu okrętowego
Competitive advantages of the Chinese shipbuilding industry - summary
Mateusz Bogdański, Krystyna Strzała
Bliźniaczy deficyt w krajach Unii Europejskiej – weryfikacja empiryczna
Twin Deficit in European Union - summary
Grzegorz Bucior, Beata Zackiewicz-Brunke
Centralizacja rozliczeń VAT w gminie – podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych
Centralization of vat settlements – legal and tax separation of organizational units of the municipality - summary
Joanna Czerepko
Uwarunkowania zakupów transgranicznych klientów z obwodu kaliningradzkiego na terytorium Polski
Cross-border purchases of customers from the Kaliningrad oblast on Polish territory - summary
Małgorzata Dymyt, Tomasz Dymyt
Determinanty rozwoju innowacji w systemie opieki zdrowotnej
Determinants of innovation development in the health care system - summary
Andrzej Dżuryk
Finansowanie banków w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
Funding of Banks in Resolution - summary
Karol Flisikowski
Międzysektorowa mobilność zatrudnienia oraz płac a efektywność rynków pracy
Intersectoral labor and wage mobility vs. efficiency of labor markets - summary
Agnieszka Florczak, Alicja Lisowska
Analiza porównawcza typów kultur organizacyjnych w instytutach naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Comparative analysis of types of organizational cultures in academic institutes of the University of Wrocław - summary
Paweł Galiński
Uwarunkowania wykorzystywania niestandardowych instrumentów finansowania potrzeb budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Conditions of using non-standard instruments of financing budget requirements by local governments - summary
Jerzy Gierusz, Monika Stepnowska
Wartość godziwa w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań spółek WIG 20
Fair value as measurement basis for assets and liabilities in financial statements of WIG 20 entities - summary
Anna Gierusz
Wpływ mechanizmu automatycznego uczestnictwa na udział pracowników w pracowniczych programach emerytalnych
Impact of automatic enrolment on occupational pension scheme participation - summary
Juliusz Giżyński, Ryszard Wierzba
Spadek znaczenia euro jako waluty międzynarodowej
The fall of importance of the euro as international currency - summary
Maciej Kiedrowicz, Jerzy Stanik
An information system risk model for the risk management system of an organisation processing sensitive data
An information system risk model for the risk management system of an organisation processing sensitive data - summary
Ewa Pietryka
Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście wprowadzenia systemu sieci szpitali
Financing the health care system in Poland in the context of the implementation of a network of hospitals - summary
Maciej Potyra
Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego do prognozowania ludności Polski
Benefits and limitations of using probabilistic approach to forecast the population of Poland - summary
Jędrzej Siciński
Wybrane systemy wczesnego ostrzegania w predykcji upadłości europejskich linii lotniczych w latach 2009– 2017
Financial distress prediction for selected European airlines using financial models during the period 2009–2017 - summary

Numer 2, rok 2018

--

Kevin Campbell
The Politics of UK Corporate Governance Reform
The Politics of UK Corporate Governance Reform - summary
Christopher A. Hartwell
The Measurement and Impact of Uncertainty
The Measurement and Impact of Uncertainty - summary
Magdalena Jerzemowska, Yoji Koyama
How corporate governance weaknesses led to financial distress in Toshiba – some reasons and consequences (a case study)
How corporate governance weaknesses led to financial distress in Toshiba – some reasons and consequences (a case study) - summary
Agata Adamska, Leszek Bohdanowicz, Jacek Gad
Implementacja zmian prawa dotyczących rad nadzorczych w spółkach publicznych w Polsce
Implementation of changes in the law regarding supervisory boards of listed companies in Poland - summary
Kazimierz Barwacz
Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych o statusie podmiotów wewnętrznych
Functioning of supervisory boards in municipal companies of internal subjects status - summary
Dagmara Gad
Tożsamość inwestora dominującego w spółkach portfelowych funduszy akcji
The Identity of the Dominant Investor in the Portfolio of the Stock Funds - summary
Dominika Hadro, Marek Pauka
Strategie zarządzania wrażeniem w polskich raportach finansowych
Impression management strategies in Polish financial reports - summary
Agnieszka Hajduk
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w świetle statystycznej analizy parametrycznej
Determinants of the enterprise capital structure in the light of statistical parametric analysis - summary
Leszek Kozioł, Karolina Chrabąszcz-Sarad
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych
Management contract as a corporate governance tool in municipal enterprises - summary
Anna Krzysztofek
Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index
Integrated reporting on the example of Respect Index enterprises - summary
Iwona Otola, Marlena Grabowska
Struktura własności korporacyjnej spółek Skarbu Państwa a płynność rynku akcji – analiza porównawcza
Structure of corporate ownership and stock market liquidity - summary
Stanisław Rudolf
Udział przedstawicielstwa załogi w nadzorze korporacyjnym. Tendencje zmian
Employee Representation in Corporate Governance – New Trends - summary
Adam Samborski
Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych. Rola depozytariusza
Agency problem in open-end pension funds. The role of the depositary bank - summary
Małgorzata Siemionek-Ruskań
Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania szwedzkim miastem
Balanced Scorecard as a tool of city management on the example of Lund - summary
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Polityka zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w spółkach w Polsce
Gender diversity policy in the listed companies in Poland - summary
Alina Szewc-Rogalska
Znaczenie krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami spółek giełdowych w Polsce
Significance of Domestic and Foreign Institutional Investors in Listed Companies’ Stock Trading in Poland - summary
Agata Wieczorek
Ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – analiza porównawcza
The assessment of selected standards of corporate governance in companies with State Treasury shareholding: Comparative Analysis - summary
Robert Zajkowski
Cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych a wybrane determinanty polityki dywidendy
The goals of the family businesses and chosen dividend policy factors - summary
Łukasz Żabski
Rotacja w składach organów spółek komunalnych
Rotation in the bodies composition of the municipal companies - summary
Katarzyna Żak
Borrower discouragement of corporations in financing physical investments
Borrower discouragement of corporations in financing physical investments - summary

Numer 1 część 2, rok 2018

--

Adela Barabasz
Uwarunkowania sukcesu w procesie zmian – perspektywa menedżerów
Conditions of success in the proces of organizational change – the perspective of managers - summary
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
Job crafting wśród polskich przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej
Job crafting among Polish employees and entrepreneurs - summary
Michał Czubasiewicz
Ewolucja funkcji controllingu personalnego
The evolution of the personnel controlling function - summary
Halina Czubasiewicz, Agata Borowska-Pietrzak
The measurement of job satisfaction attributes in a group of knowledge workers based on the example of the University of Gdańsk teachers
The measurement of job satisfaction attributes in a group of knowledge workers based on the example of the University of Gdańsk teachers - summary
Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski, Piotr Sliż
Rola pracownika w organizacji zorientowanej procesowo
The role of an employee in a process-oriented organization - summary
Irena Dudzik-Lewicka
Practical aspects of talent management in the light of empirical studies – a dynamic approach
Practical aspects of talent management in the light of empirical studies – a dynamic approach - summary
Wiesław Golnau
Teoretyczne podstawy i zasady kształtowania wynagrodzeń za pracę według wyników
Theoretical basis and implications for pay for performance - summary
Łukasz Haromszeki
Identyfikowanie talentów przywódczych w polskich firmach posiadających jednostki zagraniczne
Identifying leadership talents in Polish companies which possess foreign entities - summary
Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska
Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania
Justice, Engagement and the Level of Remuneration - summary
Tomasz Kawka
Determinanty zmian na rynku pracy w czasach nowej gospodarki
Determinants of changes on the labor market in the times of the new economy - summary
Anna Rakowska
Samoocena potencjału kompetencyjnego przez kobiety i mężczyzn na przykładzie pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań
Self-assessment of the competency potential of women and men on the example of employees of innovative enterprises – study results - summary
Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski
Zachowania przedsiębiorstw a sukces w sektorach starzejących się
Enterprises’ behaviours and success in declining industries - summary
Marzena Stor
Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych
The significance and configuration of selected HRM subfunction from the perspective of the performance results gained by the Polish companies operating on international markets - summary
Bogusław Suwara
Koncepcja budowy systemu motywowania pracowników urzędów gmin miejskich
The concept of building a motivation system for employees of municipal offices - summary
Katarzyna Wojtaszczyk
Lokalizacja językowa i transkreacja w procesie rekrutacji
Localization and transcreation in recruitment process - summary
Piotr Wróbel, Dorota Jendza
Kontrowersje wokół definicji telepracy
The controversies around the definition of the tele-work concept - summary

Numer 1 część 1, rok 2018

--

Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek
Studia podyplomowe jako przejaw współpracy nauki i biznesu. Studium przypadku
Postgraduate studies as a manifestation of science-business cooperation. Case study - summary
Małgorzata Gableta, Szymon Dziuba
Czynniki rozwoju przetwórstwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zarządczych w młynie
Determinants of development of organic food processing enterprises - summary
Łukasz Gaweł
Skazane na sukces? Parametry sukcesu publicznych instytucji kultury
Destined for greatness? Parameters of success of public institutions - summary
Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej – studium przypadku SISMS Sp. z o.o. i ZPAS S.A.
Developing of research and development (r&d) activity in it sector – case study of SISMS and ZPAS company - summary
The role of innovations in business success of small enterprises
Rola innowacji w osiąganiu sukcesów biznesowych przez małe przedsiębiorstwa
Stefan Lachiewicz - summary
Anna Lipka
Sukces zespołu performerskiego – próba operacjonalizacji
The success of the performers team – operationalisation attempt - summary
Wojciech Machel
Zmiana modelu biznesu jako zmiana strategiczna na przykładzie TIM SA
The change of the business model as a strategic change on the example of TIM SA - summary
Aneta Madyda
Innowacje w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego
Innovations in polish construction companies - summary
Zbigniew Malara, Janusz Kroik
Przemiana i adaptacja strategii błękitnego oceanu w małej firmie informatycznej
Transformation and adaptation of the blue ocean strategy in a small IT company - summary
Czesław Mesjasz
Tworzenie wartości dla akcjonariuszy jako miara sukcesu przedsiębiorstwa – zalety i wady
Creating Shareholder Value as the Measure of Corporate Success: Advantages and disadvantages - summary
Wioletta Mierzejewska
Czynniki sukcesu koopetycji
Success factors of coopetition - summary
Ewa Miłoszewska-Podrażka
Ewolucja koncepcji tworzenia wartości dla klienta
The evolution of the concept of creating value for the client - summary
Krystyna Moszkowicz, Mieczysław Moszkowicz
Makroekonomiczne tło sukcesu w gospodarce
Macroeconomic background of business success - summary
Katarzyna Plebańczyk
Pierwszy sukces i co dalej? Perspektywa kształtowania się organizacji na przykładzie rynku kultury
First success and what next? Perspective of the formation of the organization on the example of the cultural market - summary
Anna Pluszyńska
Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych
The financial successes in crowdfunding campaigns organized by public cultural institutions - summary
Oksana Senyshyn, Oleksandr Kundytskyj
Application of SWOT-analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of success of the food industry in Ukraine
Application of SWOT-analysis method in forming the organic farming development strategy as a basis of success of the food industry in Ukraine - summary
Jan Skalik
Sukces w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi – współczesne uwarunkowania i możliwości jego osiągnięcia
Success in managing organizational changes – contemporary conditions and possibilities of its achievement - summary
Małgorzata Tyrańska
Klasyfikacja i dobór metod zarządzania portfelem projektów
The classification and selection of project portfolio management methods - summary
Jarosław Waśniewski
Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej
Selected differences in the recognition of organizational effectiveness - summary
Andrzej Piotr Wiatrak
Transfer wiedzy i technologii z uczelni do otoczenia
Transfer of knowledge and technology from the university to their environment - summary
Elżbieta Wojnicka-Sycz
Koncepcja i wymiary zintegrowanego planowania rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego
The concept and dimensions of integrated development planning in local government units - summary
Anna Wójcik-Karpacz
Wszechobecność organizacyjna orientacji przedsiębiorczej: identyfikacja poziomów i jednostek analizy
The Organizational Pervasiveness of Entrepreneurial Orientation: identification levels and units of analysis - summary
Marcin Żuk, Agnieszka A. Szpitter
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle wybranych krajów UE
Expenditure on research and development in Poland compared to selected EU countries - summary

Numer 4, rok 2017

--

Miloš Kráľ
Otoczenie gospodarcze Polski w kontekście Currency Carry Trade w okresie 1.01.2016–31.05.2017 i jego wpływ na kurs walutowy PLN/EUR oraz PLN/USD
Polish economic environment in the context of Currency Carry Trade in the period from 1.01.2016–31.05.2017 – impact on the exchange rate of PLN/EUR and PLN/USD - summary
Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Kapitały pieniężne a rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Money capitals and Warsaw Stock Exchange development - summary
Konrad Raczkowski, Marta Postuła
Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego
Virtual currencies – the future or threat for the Polish financial system - summary
Aleksandra Nadolska
Faktyczna Unia Gospodarcza i Walutowa – dokąd zmierza europejska (dez)integracja poprzez prawo?
Genuine Economic and Monetary Union — where is European (dis)integration through law headed? - summary
Jolanta Iwin-Garzyńska
Oblicze podatku dochodowego od przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Introduction to research in to harmonize of the tax base in the European Union - summary
Rafał Cieślik
Trwałość zysku spółek rentownych i jego przydatność dla prognozowania cen akcji na przykładzie GPW w Warszawie
Earnings persistence of profitable companies and its usefulness for predicting stock prices on the example of the WSE - summary
Maciej Stradomski, Mateusz Mikutowski
Dyrektor finansowy w firmie rodzinnej
Chief financial officer in family businesses - summary
Maciej Stradomski, Katarzyna Schmidt
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty
General Anti-Avoidane Rule from the economic point of view - summary
Magdalena Swacha-Lech
Zachęty podatkowe jako jeden z czynników umożliwiających mobilizację dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce
Tax incentives as one of factors enabling the mobilization of additional retirement savings in Poland - summary
Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska
Sektor finansowy a koniunktura – analiza ryzyka inwestycyjnego
Financial sector vs. business cycle – analysis of investment risk - summary
Marta Penczar, Monika Liszewska
Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce w świetle rozwoju sektora FinTech
Non-cash payments in Poland in the light of FinTech’s development - summary
Marta Postuła, Andrzej Mielcarz
Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji
The methodology of designing government programs financed from national public funds is an essential tool for their effective and effective implementation - summary
Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce
Perspectives of Equity Crowdfunding Development in Poland - summary
Dorota Buchnowska
Systemy CRM w dobie konwergencji nowoczesnych technologii informacyjnych
CRM systems in the I-SMAC era - summary

Numer 3, rok 2017

--

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska
Czy obecność kobiet w kierownictwie wpływa na rentowność kapitału własnego spółek notowanych na GPW?
Does Presence of Women in Management Influences Return on Equity of Companies Listed on WSE? - summary
Joanna Olbryś, Michał Mursztyn
Elastyczność rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Resiliency as one of market liquidity dimensions on the Warsaw Stock Exchange - summary
Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska
Oddziaływanie wybranych czynników kształtujących strukturę kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie
The influence of selected factors of capital structure of companies listed on the Warsaw Stock - summary
Błażej Kochański
20+ years of Polish residential real estate prices – a house price index proxy
20+ years of Polish residential real estate prices – a house price index proxy - summary
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska
Analiza porównawcza aktywnych i pasywnych strategii inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych i otwartych funduszy zrównoważonych w latach 2014–2017
Comparison analysis of the active and passive investment strategies of open-end pension funds and open-end balanced mutual funds in the years 2014–2017 - summary
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Podobieństwo miar opartych na momentach cząstkowych wyznaczonych dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
The similarity of measures based on partial moments for mutual funds in the years 2004–2015 - summary
Stanisław Wieteska, Małgorzata Jeziorska, Piotr Majewski
Identyfikacja pola ubezpieczeniowego i ocena ryzyka eksploatacji samochodowych pojazdów elektrycznych w ubezpieczeniu autocasco
Electric vehicle market characterization and risk related to use of electric vehicles in motor own damage insurance - summary
Agnieszka Pobłocka
Tworzenie rezerwy IBNR metodami deterministycznymi na potrzeby wypłacalności w zakładach ubezpieczeń majątkowych
Creating IBNR provision using deterministic methods for solvency in non-life insurance companies - summary
Ewa Wycinka
Tablice wieloprzyczynowe w ocenie ryzyka niewypłacalności. Podejście kohortowe
Multi-decrement tables in the assessment of the probability of default. Cohort approach - summary
Tomasz Jastrzębski
Zastosowanie symulacji Monte Carlo z korektą Imana-Conovera w pomiarze ryzyka systemowego
Application of Monte Carlo simulations with Iman-Conover correcion in systemic risk measurement - summary
Adam Marszk
Structure of the US investment company industry over the period 2000 to 2017: substitution analysis
Structure of the US investment company industry over the period 2000 to 2017: substitution analysis - summary
Barbara Batóg, Jacek Batóg
Analiza czynników wpływających na zmiany eksportu krajów Unii Europejskiej
Analysis of Factors Influencing on the Export of European Union Countries - summary
Hanna Godlewska-Majkowska, Dorota Perło
Zastosowanie metody wagowo-korelacyjnej i modelowania miękkiego do analizy atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w Polsce
Implementation of weight-correlative method and soft modeling in investment attractiveness analysis of districts in Poland - summary
Aleksandra Łuczak
Modelowanie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem opinii wybranych grup ekspertów
Modeling local development using opinions of selected experts groups - summary
Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik
Zarządzanie zdolnością produkcyjną z wykorzystaniem interaktywnego programowania dynamicznego
Interactive dynamic programming application to capacity production management - summary
Beata Jackowska
Metody analizy przeżycia w badaniu zróżnicowania rozkładów czasu istnienia przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności
Survival analysis methods in the study of the differentiation of distributions of business duration times by type of activity - summary
Iwona Markowicz
Modele trwania firm w województwie zachodniopomorskim według grup sekcji PKD
Duration models of firms in the Zachodniopomorskie voivodeship by NACE section groups - summary
Tomasz Pisula
Zastosowanie ensemble klasyfikatorów do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora produkcyjnego działających na Podkarpaciu
An application of ensemble classifiers to assess the bankruptcy risk of enterprises on the example of manufacturing sector companies operating in the Podkarpacie region - summary
Kamila Migdał-Najman, Sylwia Badowska
Wykorzystanie samouczących się sieci neuronowych w analizie zachowań zakupowych i identyfikacji ich wzorców wśród konsumentów w wieku 60 lat i więcej
The use of self-learning neural networks for analyzing purchasing behaviour and identifying their patterns among consumers at the age of 60 and over - summary
Radosław Murkowski
Płeć a zaawansowanie procesu starzenia się ludności państw europejskich
Gender and the advancement of demographic aging of European populations - summary
Beata Bieszk-Stolorz
Modele regresji w ocenie wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia rejestrowanego
Regression models in assessment of the influence of gender on the form of registered unemployment exit - summary
Rumiana Górska, Piotr Staszkiewicz
Zastosowanie algorytmu lasów losowych do prognozowania modyfikacji opinii biegłego rewidenta
Application of the random forest algorithm for prediction of the modification of auditor opinion - summary
Roman Machuga
Modelowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczej
Modeling of management accounting information system - summary

Numer 2 część 2, rok 2017

FINANSE

Mateusz Folwarski
Zmiany w strategiach sprzedaży usług bankowych
Changes in the strategies of selling banking services - summary
Paweł Galiński
Limitowanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Evolution of debt limitation of local government in Poland - summary
Magdalena Jerzemowska
Modernizacja czy amerykanizacja japońskiego nadzoru korporacyjnego – zarys problemu
Modernization or Americanization of Japanese corporate governance – an outline of the problem - summary
Anna Jonkisz-Zacny
Optymalizacja wartości środków trwałych w procesie amortyzacji
Optimizing the value of fixed assets in the depreciation process - summary
Błażej Lepczyński
Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw na polskim rynku obligacji
Credit Rating as a Tool for Creditworthiness Assessment on the Polish Corporate Bond Market - summary
Dominika Mierzwa, Sławomir Jankiewicz
Repolonizacja sektora bankowego – poglądy i dyskusje
Repolonization of the banking sector – views and discussions - summary
Maria Nieplowicz
Budżetowanie zadaniowe w zarządzaniu wartością w jednostkach samorządu terytorialnego
Performance-based budgeting in value-based management in local government units - summary
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Wycena wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa na przykładzie praw własności przemysłowej
Valuation of intangible assets of an enterprise on the basis of industrial property rights - summary
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Marcin Wojewódka, Antoni Kolek, Damian Walczak
Zaufanie na rynku finansowym a oszczędzanie na starość przez gospodarstwa domowe w Polsce
Trust in financial market and saving for ol age by Polish households - summary
Michał Poszwa
Niedostateczna kapitalizacja w podatku dochodowym a zarządzanie wartością
Thin capitalization of income tax and value management - summary
Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski
Instrumenty analizy finansowej w tworzeniu wartości współczesnego przedsiębiorstwa usługowego
Financial analysis tools and their effect on the value-creation of modern service enterprises - summary
Damian Walczak, Antoni Kolek, Marcin Wojewódka, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Oszczędności na starość pracowników sektora publicznego
Old-age savings of public sector workers - summary
Małgorzata Wejer-Kudełko
Typologia dłużników
Typology of debtors - summary
Marcin Wierzbiński
Modelowanie finansowe w projektowaniu modelu biznesowego przedsiębiorstwa
Financial Modelling In Designing Business Model - summary

ZARZĄDZANIE

Jan Antończyk
Typologia Bartletta & Ghoshala– niedoceniane narzędzie warsztatu badacza procesu internacjonalizacji spółek wielonarodowych
Bartlett & Ghoshal Typology – an underestimated tool of the workshop of a researcher in the field of internationalization process of Polish multinational companies - summary
Jerzy Bieliński
Wykorzystanie łańcucha wartości do oceny siły oddziaływania dostawców i odbiorców na konkurencyjność europejskiego sektora okrętowego
Use of value chain concept in the assessment of the suppliers and customers impact on the competitiveness of the European shipbuilding sector - summary
Tomasz Budzik
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jako przykład grupy strategicznej
Car Communication Enterprises as an example of strategic group - summary
Wiesława Gryncewicz, Robert Kutera, Maja Leszczyńska, Artur Rot
Platforma internetowa jako innowacyjne narzędzie aktywizacji seniorów na rynku pracy
Internet platform as an innovative tool for activating elderly people in the labor market - summary
Tadeusz A. Grzeszczyk, Marek Zawada
Prakseologiczna ocena projektów
Praxeological project evaluation - summary
Mariusz Kudełko
Wpływ ryzyka zmiany cen uprawnień zbywalnych do emisji CO2 na krajowy sektor energetyczny
The impact of the risk of CO2 allowance prices on domestic energy sector - summary
Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak
Wykorzystanie finansowych generatorów wartości w spółkach Skarbu Państwa w obliczu zmian zasad wynagradzania zarządów na przykładzie polskich portów morskich
The use of financial value generators in state-owned companies in view of the changes of remuneration rules of the board members illustrated with an example of seaports - summary
Hubert Pachciarek, Malwina Szarek
Kreowanie wartości dodanej dla interesariuszy –studium przypadku firmy handlowo-usługowej
Value added creation from the stakeholders perspective – a case study of the services and sales company - summary
Artur Paździor, Gabriel Maj
Wpływ zmian organizacyjnych na efektywność finansową podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala X
The impact of the organizational changes on the financial effectiveness of medical entities on the example of X hospital - summary
Renata Płoska, Joanna Próchniak
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE - summary
Agnieszka Ważna
Ekonomiczny wymiar wartości czasu jako przedmiot badań w ekonomice transportu
The value of time as an object of research in transport economics - summary
Jerzy Wąchol
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a wielkie korporacje na rynku globalnym
Corporate social responsibility (CSR) in the global market - summary
Dariusz Wieczorek
Integracja procesów zarządzania portfelem projektów ze strategią przedsiębiorstwa
Integration of project portfolio management processes with corporate strategy - summary
Sebastian Zupok
Innowacje jako element budowy wartości dla klienta – studium przypadku RCGW S.A. w Tychach
Impact of innovation in creating value for the customer - summary

Numer 2 część 1, rok 2017

FINANSE

Ewa Mazurek-Krasodomska, Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka
Produkt krajowy brutto a wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
Gross domestic product and value of companies listed on the Warsaw Stock Exchange - summary
Edward Nowak
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wobec problemu szacowania wartości przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standards versus the issue of estimating the value of an enterprise - summary
Piotr Pisarewicz, Ewa Kowalewska
Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego
Selected issues of banking regulation and supervision of the financial market in the field of banking market protection - summary
Piotr Podsiadło
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego – ujęcie pomocy publicznej i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Tax rulings – the view of State aid and enterprises’ competitiveness growth - summary
Łukasz Prysiński
Niwelowanie barier prawnych i ekonomicznych w celu poprawy sprawności gospodarowania i oceny dokonań przedsiębiorstw
Eliminating legal and economic barriers to improve the efficiency of management and assessing business performance - summary

ZARZĄDZANIE

Anna Balicka
Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej
The environmental aspect in the strategy in the automotive industry - summary
Tomasz Bieliński
Cenzura jako narzędzie służące dyskryminacji w handlu międzynarodowym Chińskiej Republiki Ludowej
Censorship as a method of trade protectionism adapted by People’s Republic of China authorities - summary
Sylwia Dziedzic
Inteligentna specjalizacja w kreowaniu gospodarki opartej na mądrości
Smart specialisation in the creation of a wisdom economy - summary
Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak
Społeczna odpowiedzialność biznesu a tworzenie wartości banków
Corporate Social Responsibility and value creation in banks - summary
Jolanta Gładys-Jakóbik
Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii
Development or stagnation – Cultural capital on the periphery - summary
Michał Jachowicz
Przedmiot działalności apteki ogólnodostępnej w świetle konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej
Subject of community pharmacy activity in the light of the constitutional principle of freedom of economic activity - summary
Dorota Konopka
Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością
Glocalization of public trust in the concept of value management - summary
Andrzej Kozina, Agnieszka Pieczonka
Negocjacje w turkusowej organizacji
Negotiations within Turquoise Organization - summary
Danuta Kozłowska-Makóś
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału
Corporate social responsibility in capital concentration - summary
Marian Krupa
Efektywne zarządzanie ochroną zasobów informacyjnych firmy w globalnej cyberprzestrzeni w oparciu o metodę SMART ZBI
The effective Information Security Management System in the global cyber environment - summary
Anna Kwiecień
Znaczenie relacji dla kształtowania wartości i sukcesu przedsiębiorstwa
The importance of relationships for shaping value and succes of the company - summary
Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński
Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku
Prosumer paradigm in the context of the challenges of the contemporary market - summary
Julita Majczyk
Działania etycznie (nie)uprawnione w organizacjach
(Dis)approved ethical actions in organizations - summary
Justyna Muweis
Odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznej
Responsible and sustainable use of space - summary
Jacek Pasieczny
Dysfunkcjonalne gry organizacyjne – przejawy i mechanizmy rozwoju
Dysfunctional organizational games – manifestations and mechanisms of development - summary
Joanna Piłacik
Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych
Reporting of social responsibility in the context of the EU Directive on the disclosure of non-financial information - summary
Adam Rudzewicz
Zaufanie w przedsiębiorstwie – znaczenie i pomiar
Trust in the company – meaning and measurement - summary
Sebastian Susmarski
Zarządzanie interesariuszami w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Stakeholders management in public-private partnership - summary
Grzegorz Szymański
Identyfikacja oraz etyczne wykorzystanie certyfikacji w sektorze e-commerce
Identification and ethical use of certification in the e-commerce sector - summary
Leszek Woźniak, Krzysztof Kud
Jakość biologiczna i zdrowotna żywności jako podstawowa wartość dla konsumenta
The biological and health quality of food as a basic value for the consumer - summary

Numer 1, rok 2017

FINANSE

Marcin Borsuk
Implikowany koszt kapitału własnego w polskim sektorze bankowym
Implied cost of equity in the Polish banking sector - summary
Marcin Borsuk, Kamil Klupa
Europejski system gwarantowania depozytów (EDIS) jako trzeci filar unii bankowej i jego wpływ na państwa spoza strefy euro – perspektywa Polski
European deposit insurance scheme as the third pillar of the banking union and its impact on non-euro countries – Polish perspective - summary
Krystyna Dziworska
Rynek najmu mieszkań – współczesne dylematy
Buy or rent an apartment – contemporary dilemmas - summary
Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna
The budget efficiency of entities in public finance sector
The budget efficiency of entities in public finance sector - summary
Bartłomiej Krzeczewski, Olga Krzeczewska, Radosław Pastusiak
Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na przykładzie spółek giełdowych
Financial statement conducted according to Polish law and methodological problems in evaluation of current ratio as a measure of liquidity - summary

ZARZĄDZANIE

Liwia Delińska
Koncepcja marketingu doświadczeń w nowych mediach
Conception of experience marketing in the new media - summary
Anna Dziadkiewicz
Personalizacja a kastomizacja w marketingu
Personalization vs. Customization in Marketing - summary
Ewa Soja
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol
Supporting Active Ageing: Challenges and Opportunities for Information and Communication Technol - summary
Małgorzata Z. Wiśniewska
„Food crime” jako patologia na rynku żywności – istota, rodzaje i próba klasyfikacji
„Food crime” as a pathology in the food market – the essence, types and an attempt to classify - summary
Piotr Wróbel
The use of electronic communication tools in the office workplace
The use of electronic communication tools in the office workplace - summary

Rok 2016 (14)


Rok 2015 (13)


Rok 2014 (12)

Rok 2013 (11)

 

Rok 2012 (10)Rok 2011 (9)Rok 2010 (8)Rok 2009 (7)Rok 2008 (6)Rok 2007 (5)Rok 2006 (4)Rok 2005 (3)Rok 2004 (2)Rok 2003 (1)