Strona główna » Nauka
Aktualny numer
Aktualizacja: Środa, 13 grudnia 2017 roku, godz. 22:16

FINANSE

Ewa Mazurek-Krasodomska, Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka
Produkt krajowy brutto a wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie
Gross domestic product and value of companies listed on the Warsaw Stock Exchange - summary
Edward Nowak
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wobec problemu szacowania wartości przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standards versus the issue of estimating the value of an enterprise - summary
Piotr Pisarewicz, Ewa Kowalewska
Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego
Selected issues of banking regulation and supervision of the financial market in the field of banking market protection - summary
Piotr Podsiadło
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego – ujęcie pomocy publicznej i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Tax rulings – the view of State aid and enterprises’ competitiveness growth - summary
Łukasz Prysiński
Niwelowanie barier prawnych i ekonomicznych w celu poprawy sprawności gospodarowania i oceny dokonań przedsiębiorstw
Eliminating legal and economic barriers to improve the efficiency of management and assessing business performance - summary

ZARZĄDZANIE

Anna Balicka
Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej
The environmental aspect in the strategy in the automotive industry - summary
Tomasz Bieliński
Cenzura jako narzędzie służące dyskryminacji w handlu międzynarodowym Chińskiej Republiki Ludowej
Censorship as a method of trade protectionism adapted by People’s Republic of China authorities - summary
Sylwia Dziedzic
Inteligentna specjalizacja w kreowaniu gospodarki opartej na mądrości
Smart specialisation in the creation of a wisdom economy - summary
Justyna Fijałkowska, Beata Zyznarska-Dworczak
Społeczna odpowiedzialność biznesu a tworzenie wartości banków
Corporate Social Responsibility and value creation in banks - summary
Jolanta Gładys-Jakóbik
Rozwój czy stagnacja? Kapitał kulturowy peryferii
Development or stagnation – Cultural capital on the periphery - summary
Michał Jachowicz
Przedmiot działalności apteki ogólnodostępnej w świetle konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej
Subject of community pharmacy activity in the light of the constitutional principle of freedom of economic activity - summary
Dorota Konopka
Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością
Glocalization of public trust in the concept of value management - summary
Andrzej Kozina, Agnieszka Pieczonka
Negocjacje w turkusowej organizacji
Negotiations within Turquoise Organization - summary
Danuta Kozłowska-Makóś
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w warunkach koncentracji kapitału
Corporate social responsibility in capital concentration - summary
Marian Krupa
Efektywne zarządzanie ochroną zasobów informacyjnych firmy w globalnej cyberprzestrzeni w oparciu o metodę SMART ZBI
The effective Information Security Management System in the global cyber environment - summary
Anna Kwiecień
Znaczenie relacji dla kształtowania wartości i sukcesu przedsiębiorstwa
The importance of relationships for shaping value and succes of the company - summary
Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński
Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku
Prosumer paradigm in the context of the challenges of the contemporary market - summary
Julita Majczyk
Działania etycznie (nie)uprawnione w organizacjach
(Dis)approved ethical actions in organizations - summary
Justyna Muweis
Odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznej
Responsible and sustainable use of space - summary
Jacek Pasieczny
Dysfunkcjonalne gry organizacyjne – przejawy i mechanizmy rozwoju
Dysfunctional organizational games – manifestations and mechanisms of development - summary
Joanna Piłacik
Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych
Reporting of social responsibility in the context of the EU Directive on the disclosure of non-financial information - summary
Adam Rudzewicz
Zaufanie w przedsiębiorstwie – znaczenie i pomiar
Trust in the company – meaning and measurement - summary
Sebastian Susmarski
Zarządzanie interesariuszami w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Stakeholders management in public-private partnership - summary
Grzegorz Szymański
Identyfikacja oraz etyczne wykorzystanie certyfikacji w sektorze e-commerce
Identification and ethical use of certification in the e-commerce sector - summary
Leszek Woźniak, Krzysztof Kud
Jakość biologiczna i zdrowotna żywności jako podstawowa wartość dla konsumenta
The biological and health quality of food as a basic value for the consumer - summary