Strona główna » Nauka
Aktualny numer
Aktualizacja: Środa, 13 grudnia 2017 roku, godz. 22:16

--

Kevin Campbell
The Politics of UK Corporate Governance Reform
The Politics of UK Corporate Governance Reform - summary
Christopher A. Hartwell
The Measurement and Impact of Uncertainty
The Measurement and Impact of Uncertainty - summary
Magdalena Jerzemowska, Yoji Koyama
How corporate governance weaknesses led to financial distress in Toshiba – some reasons and consequences (a case study)
How corporate governance weaknesses led to financial distress in Toshiba – some reasons and consequences (a case study) - summary
Agata Adamska, Leszek Bohdanowicz, Jacek Gad
Implementacja zmian prawa dotyczących rad nadzorczych w spółkach publicznych w Polsce
Implementation of changes in the law regarding supervisory boards of listed companies in Poland - summary
Kazimierz Barwacz
Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych o statusie podmiotów wewnętrznych
Functioning of supervisory boards in municipal companies of internal subjects status - summary
Dagmara Gad
Tożsamość inwestora dominującego w spółkach portfelowych funduszy akcji
The Identity of the Dominant Investor in the Portfolio of the Stock Funds - summary
Dominika Hadro, Marek Pauka
Strategie zarządzania wrażeniem w polskich raportach finansowych
Impression management strategies in Polish financial reports - summary
Agnieszka Hajduk
Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w świetle statystycznej analizy parametrycznej
Determinants of the enterprise capital structure in the light of statistical parametric analysis - summary
Leszek Kozioł, Karolina Chrabąszcz-Sarad
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych
Management contract as a corporate governance tool in municipal enterprises - summary
Anna Krzysztofek
Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index
Integrated reporting on the example of Respect Index enterprises - summary
Iwona Otola, Marlena Grabowska
Struktura własności korporacyjnej spółek Skarbu Państwa a płynność rynku akcji – analiza porównawcza
Structure of corporate ownership and stock market liquidity - summary
Stanisław Rudolf
Udział przedstawicielstwa załogi w nadzorze korporacyjnym. Tendencje zmian
Employee Representation in Corporate Governance – New Trends - summary
Adam Samborski
Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych. Rola depozytariusza
Agency problem in open-end pension funds. The role of the depositary bank - summary
Małgorzata Siemionek-Ruskań
Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania szwedzkim miastem
Balanced Scorecard as a tool of city management on the example of Lund - summary
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Polityka zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w spółkach w Polsce
Gender diversity policy in the listed companies in Poland - summary
Alina Szewc-Rogalska
Znaczenie krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych w obrocie akcjami spółek giełdowych w Polsce
Significance of Domestic and Foreign Institutional Investors in Listed Companies’ Stock Trading in Poland - summary
Agata Wieczorek
Ocena wybranych standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – analiza porównawcza
The assessment of selected standards of corporate governance in companies with State Treasury shareholding: Comparative Analysis - summary
Robert Zajkowski
Cele działalności przedsiębiorstw rodzinnych a wybrane determinanty polityki dywidendy
The goals of the family businesses and chosen dividend policy factors - summary
Łukasz Żabski
Rotacja w składach organów spółek komunalnych
Rotation in the bodies composition of the municipal companies - summary
Katarzyna Żak
Borrower discouragement of corporations in financing physical investments
Borrower discouragement of corporations in financing physical investments - summary