Strona główna » Wymiana studentów i pracowników
Link do strony

Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2021 – 20.02.2022)*

01.10.2021

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2021 – 28.01.2022

Zajęcia dydaktyczne

24.12.2021 – 02.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

                17.01.2022 – 30.01.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**

31.01.2022 – 13.02.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

14.02.2022 – 20.02.2022

Przerwa międzysemestralna

 

 

SEMESTR LETNI (21.02.2022 – 30.09.2022)*

21.02.2022 – 06.03.2022

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

21.02.2022 – 19.06.2022

Zajęcia dydaktyczne 

21.03.2022

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

15.04.2022 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

20.06.2022 – 03.07.2022

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

04.07.2022 – 30.09.2022

Przerwa wakacyjna

05.09.2022 – 18.09.2022

Letnia sesja poprawkowa

 

 

W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć: 

1) 26 stycznia 2022 r. – w semestrze zimowym; 

2) 14, 15 lub 17 czerwca 2022 r. – w semestrze letnim.”

 

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem: 

1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów; 

2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie; 

3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.

 

3. Wnioski o wznowienie studiów albo o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia: 

1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022; 

2) 31 sierpnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023. 

Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.