Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dorota Banaszkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Tydzień I:
poniedziałek
godz. 10:15-11:15
pok. 234
Tydzień I:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. 234
Tydzień II:
piątek
godz. 12:15-13:15
pok. 234
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 12:15-13:15
pok. 234

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Demografia
  • Seminarium licencjackie
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
  • Wybrane metody statystyki i demografii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest  przeprowadzenie studenta przez cały proces stworzenia własnej pracy licencjackiej.  Tematem pracy powinna być statystyczna analiza i ocena szeroko rozumianych zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz zmian demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. W szczególności problematyka obejmować może:

I.  Procesy ludnościowe - współczesne procesy demograficzne oraz ocena ich skutków w wymiarze ekonomicznym i społecznym;

 1. „Nadprogramowa śmiertelność” – wpływ kataklizmów i innych nieoczekiwanych zdarzeń (pandemie, epidemie, wojny) na zmiany w liczbie i strukturze ludności;
 2. Wpływ poziomu wykształcenia na długość i jakość życia ludności;
 3. Współczesne wyzwania demograficzne wobec rozwoju i konkurencyjności gospodarki;
 4. Ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych;
 5. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy;
 6. Nadumieralność mężczyzn – przyczyny zdrowotne i skutki ekonomiczne;
 7. Konsekwencje długości życia i starzenia się ludności dla funkcjonowania rynku pracy, systemów emerytalnych itp.;
 8. Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

II.   Funkcjonowanie rynku pracy, w tym:

1.   Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy;

2.   Instytucjonalna obsługa rynku pracy;

3. Pozycja na rynku pracy wybranych grup społecznych (młodzież, osoby 50+, długotrwale  bezrobotni, niepełnosprawni)

4.  Edukacja a rynek pracy – niedopasowania podaży i popytu na kwalifikacje, wykształcenie a status na rynku pracy;

III. Poziom i jakość życia

1.  Materialne warunki życia – zmiany w poziomie i strukturze;

2.  Metodologia pomiaru jakości życia;

3.  Zdrowie, edukacja, czas wolny – determinanty subiektywnej oceny jakości życia; 

 

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje