Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dorota Banaszkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 15.09.2020 - 24.09.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-10.45
pok. 234
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 234

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych.

 Seminarium będzie poświęcone zastosowaniu metod statystycznych do analiz zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Tematyka prac licencjackich przygotowywanych na seminarium może dotyczyć w szczególności następujących zagadnień:

1.     Zagadnienia rynku pracy

  • aktywność zawodowa, zatrudnienie, bezrobocie, migracje zarobkowe
  • instytucjonalna obsługa rynku pracy
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi
  • sytuacja na rynku pracy grup szczególnego ryzyka (50+, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, młodzież)

2.     Zmiany demograficzne - pomiar współczesnych procesów demograficznych i ocena ich skutków społecznych i ekonomicznych

  • Zmiany w strukturze demograficznej ludności i próba wyjaśnienia ich przyczyn
  • Rodziny i gospodarstwa domowe w przeszłości i obecnie
  • Starzenie się ludności i zasobów pracy

3.     Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

4.     Poziom i jakość życia

5.     Ubóstwo i nierówności - doskonalenie sposobów pomiaru

6.     Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych

 

Studenci w analizach empirycznych mogą wykorzystywać zarówno wyniki badań własnych, jak i dane ze źródeł wtórnych, w tym materiały  udostępniane przez GUS, ZUS, Eurostat, WUP, PUP.

 

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje