Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dorota Banaszkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest  przeprowadzenie studenta przez cały proces stworzenia własnej pracy licencjackiej.  Tematem pracy powinna być statystyczna analiza i ocena szeroko rozumianych zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz zmian demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. W szczególności problematyka obejmować może:

I.  Procesy ludnościowe - współczesne procesy demograficzne oraz ocena ich skutków w wymiarze ekonomicznym i społecznym;

  1. „Nadprogramowa śmiertelność” – wpływ kataklizmów i innych nieoczekiwanych zdarzeń (pandemie, epidemie, wojny) na zmiany w liczbie i strukturze ludności;
  2. Wpływ poziomu wykształcenia na długość i jakość życia ludności;
  3. Współczesne wyzwania demograficzne wobec rozwoju i konkurencyjności gospodarki;
  4. Ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych;
  5. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy;
  6. Nadumieralność mężczyzn – przyczyny zdrowotne i skutki ekonomiczne;
  7. Konsekwencje długości życia i starzenia się ludności dla funkcjonowania rynku pracy, systemów emerytalnych itp.;
  8. Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

II.   Funkcjonowanie rynku pracy, w tym:

1.   Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy;

2.   Instytucjonalna obsługa rynku pracy;

3. Pozycja na rynku pracy wybranych grup społecznych (młodzież, osoby 50+, długotrwale  bezrobotni, niepełnosprawni)

4.  Edukacja a rynek pracy – niedopasowania podaży i popytu na kwalifikacje, wykształcenie a status na rynku pracy;

III. Poziom i jakość życia

1.  Materialne warunki życia – zmiany w poziomie i strukturze;

2.  Metodologia pomiaru jakości życia;

3.  Zdrowie, edukacja, czas wolny – determinanty subiektywnej oceny jakości życia; 

 

 

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje