Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Tomasz Jurkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
233
(+48 58) 523 11 26

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.15
pok. 233
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.15
pok. 233
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.15-14.15
pok. 233
Tydzień II:
Piątek
godz. 16.45-17.45
pok. 233

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Oprogramowanie symulacji komputerowych
  • Organizacja i technika badań próbkowych
  • Zastosowanie statystyki w informatyce
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Programowanie obliczeń
  • Statystyczne badania rynkowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Programowanie obliczeń
  • Seminarium magisterskie
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem statystycznych metod analizy danych i metod symulacyjnych

Opis tematyki
Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz symulacji komputerowych. Przygotowując pracę licencjacką studenci poznają od strony praktycznej projektowanie badań, analizę danych z wykorzystaniem oprogramowania, z którego najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, interpretację wyników badań, sporządzenie wniosków (podsumowania, ang. executive summary). Zachęcać będę seminarzystów do wykorzystania w analizie komputerowych narzędzi analiz statystycznych, takich jak: Excel oraz pakiety SPSS, Statistica, SAS, języki programowania obliczeń Matlab, R.

Potencjalnym seminarzystom proponuję następującą, przykładową problematykę prac licencjackich:

 1. Zastosowanie metod statystycznych (opisu struktury, współzależności, analizy wielowymiarowej) w analizie wybranych zjawisk gospodarczych i społecznych (np. Integracja rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej; Kształcenie ustawiczne jako element konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; Czynniki kształtujące płodność kobiet w krajach europejskich).
 2. Analiza zmian w czasie i prognozowanie zjawisk społecznych i ekonomicznych (np. Zastosowanie metod prognozowania w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy X; Stan i dynamika bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim w latach 2001-2009; Analiza zmian współczynników reprodukcji ludności w Polsce w latach 1950-2005).
 3. Problemy badań próbkowych np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), rola błędów losowych i nielosowych w badaniu (np. Badania opinii publicznej w świadomości mieszkańców Sopotu, Wpływ błędów nielosowych na efektywność badań opinii publicznej, Jakość operatów losowania w badaniach reprezentacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw).
 4. Metody symulacyjne – praktyczne zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie różnorodnych zjawisk (np. Schemat losowania a efektywność testów statystycznych – analiza symulacyjna, Zastosowanie symulacji komputerowej w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych).

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz metod symulacyjnych. Przygotowując pracę magisterską studenci korzystać mogą zarówno z pierwotnych źródeł danych, które stanowić będą własne badania empiryczne, jak i ze źródeł wtórnych – m.in. biuletynów GUS, NBP i inne.

Potencjalnym seminarzystom proponuję następującą, przykładową problematykę prac magisterskich:

1)  Zastosowanie metod statystycznych (w tym metod eksploracji danych) w analizie struktury, dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. w analizie rynku pracy, rynków ubezpieczeniowych.

2)  Metody symulacyjne – rola, zastosowania i rozwój badań metodami Monte Carlo, generatory liczb losowych, testowanie losowości. Symulacyjne badania np. porównujące jakość metod eksploracyjnej analizy danych, badające własności estymatorów w dużych zbiorach danych.

3)  Metody statystyczne a istniejące możliwości komputerowego przetwarzania danych – np. propozycja własnego modułu do analizy wyników badań.

4)  Zastosowanie badania próbkowego w analizie wybranego zjawiska ekonomiczno-społecznego.

5)  Problemy badań próbkowych – np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), budowa operatu losowania; problemy konstrukcji kwestionariusza; rola błędów losowych i nielosowych w badaniu.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Tytuł seminarium: Zastosowanie statystycznych metod analizy danych i metod symulacyjnych w ubezpieczeniach

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz metod symulacyjnych w tym w zastosowaniach ubezpieczeniowych. Zachęcać będę seminarzystów do wykorzystania w analizie komputerowych narzędzi analiz statystycznych, takich jak pakiet SPSS, Statistica, SAS języki programowania obliczeń Matlab, R. Przygotowując pracę magisterską studenci korzystać mogą zarówno z pierwotnych źródeł danych, które stanowić będą własne badania empiryczne, jak i ze źródeł wtórnych – m.in. biuletynów GUS, NBP i inne.

Potencjalnym seminarzystom proponuję następującą, przykładową problematykę prac magisterskich:

 1. Zastosowanie metod statystycznych w analizie wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. w analizie koncentracji czy różnorodności rynków ubezpieczeniowych. (np. Integracja rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Pizza Express. Kradzież z włamaniem jako element ryzyka ubezpieczeniowego)
 2. Problemy badań próbkowych w szczególności w badaniach związanych z rynkami ubezpieczeniowymi – np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), budowa operatów losowania; problemy konstrukcji kwestionariusza; rola błędów losowych i nielosowych w badaniu. (np. Wpływ błędów nielosowych na efektywność badań świadomości ubezpieczeniowej)
 3. Zastosowanie badania próbkowego w analizie wybranego zjawiska ekonomiczno-społecznego (np. Świadomość ubezpieczeniowa mieszkańców Trójmiasta. Kształcenie ustawiczne jako element konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw)
 4. Metody symulacyjne – praktyczne zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie zjawisk (np. Wpływ schematu losowania na efektywność testów dla średnich – analiza symulacyjna. Zastosowanie symulacji komputerowej w analizie systemu bonus-malus).

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Organizacja i technika badań próbkowych [w]
 • grupa: S22-41
  Środa 19.06.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 233
  E
  termin pierwszy

Publikacje