Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
230
(+48 58) 523 14 63

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
  • Metody klasyfikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynku
  • Analiza wielowymiarowa
 • Studia podyplomowe
  • Eksploracja danych i modelowanie statystyczne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych, opinii publicznej i zjawisko społeczno-ekonomicznych

Tematyka seminarium licencjackiego:
Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modele grawitacji i zasięgu rynku, badanie postrzegania sklepów wielkopowierzchniowych na rynku, analiza koszykowa, badanie postaw i zwyczajów konsumentów. Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Statystyczna analiza wielowymiarowa: klasyczne i nieklasyczne metody grupowania i klasyfikacji danych, analiza efektywności algorytmów analizy skupień, metody oceny jakości grupowania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV.

Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych).
Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Analiza oferty mieszkaniowej pierwotnego rynku nieruchomości w Gdyni w okresie od IV kwartału 2008 do IV kwartału 2009.
 • Wykorzystanie analizy skupień w badaniu zmian poziomu życia ludności w Polsce w latach 1994-2007.
 • Analiza współzależności walorów i infrastruktury trójmiejskich hoteli.
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia kobiet w Polsce według województw w 2007 roku.
 • Analiza zróżnicowania oferty samochodowej koncernu Fiat Auto Poland.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Zakres seminarium magisterskiego obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej analizowane mogą być problemy:

grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, pojemności i chłonność rynku, zasięgu i pozycjonowania na rynku, analizy konkurencji, powiązań między współkupowanymi produktami

- analiza koszykowa, badania postaw i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych, identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych.

Student może również połączyć własne zainteresowania, wskazać użyteczność zastosowanych technik przetwarzania danych w proponowanym zagadnieniu, w tym użyteczność zbiorów Big Data.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Najman

The scope of the seminar:

The scope of the Master's seminar covers all theoretical issues and empirical applications of contemporary data analysis methods in solving economic or social problems. When preparing the thesis, students should demonstrate the ability to analyse data from various administrative and non-administrative sources.

Master's thesis can also be based on the design and implementation of your own sample survey, in particular sample survey. Using in particular the methods of data mining, artificial intelligence, and multi-dimensional statistical analysis, the following problems can be analysed:

 • grouping and classifying data in creating consumer profiles, market segmentation, market capacity and absorption, market coverage and positioning, competition analysis, links between co-purchased products
 • basket analysis, research on consumer attitudes and habits as well as social moods and attitudes, identification of emotions in online statements.

The student can also combine their own interests, indicate the usefulness of the data processing techniques used in the proposed issue, including the usefulness of Big Data collections.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [ćw]
 • grupa: S52-01
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych [w]
 • grupa: S42-11
  Środa 15.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Środa 15.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [ćw]
 • grupa: S23-25
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [w]
 • grupa: S23-11
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-11
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-25
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 230
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Czwartek 15.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-21
  Czwartek 15.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-25
  Czwartek 15.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Czwartek 15.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

 • Metody klasyfikacji [w]
 • grupa: S22-41
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

Publikacje