Strona główna » Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

dr Wojciech Kozłowski

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza finansowa
 • Studia podyplomowe
  • Finanse korporacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 1. Rachunkowość i ewidencje podatkowe wykorzystywane w małym przedsiębiorstwie
 • analiza porównawcza obciążeń podatkowych z zastosowaniem wybranych ewidencji podatkowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
 1. Rachunkowość finansowa
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, a także analiza porównawcza z prawem podatkowym: (a) aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych, zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i in.) oraz (b) przychodów i kosztów,
 • różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
 • zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • analiza wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Środki unijne w działalności przedsiębiorstwa
 • ocena wykorzystania środków unijnych na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa na tle innych form finansowania inwestycji,
 • wykorzystanie środków unijnych w województwie pomorskim na tle innych regionów.
 1. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • analiza wskaźnikowa, w tym analiza rynku kapitałowego,
 • analiza dyskryminacyjna (badanie przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych),
 • problematyka zachowania płynności w przedsiębiorstwie,
 • rentowność jako ultymatywny cel funkcjonowania podmiotu.
 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • systemy rachunku kosztów.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje