Strona główna » Olga Martyniuk
Olga Martyniuk

dr Olga Martyniuk

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rewizja finansowa
  • Rewizja sprawozdań finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rewizja finansowa
  • Rewizja sprawozdań finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres tematyczny prac licencjackich w ramach seminarium:

 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw, szczególnie małych podmiotów
 • zarządzanie finansami, szczególnie małych przedsiębiorstw i firm rodzinnych
 • przedsiębiorczość rodzinna
 • audyt wewnętrzny
 • nadużycia finansowe
 • badanie sprawozdań finansowych
 • analiza danych niefinansowych (dotyczących CSR)

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Specyfika zarządzania finansami w przedsiębiorstwie rodzinnym 
 2. Determinanty źródeł finansowania przedsiębiorstw rodzinnych
 3. Finansowanie społecznościowe przedsięwzięć innowacyjnych
 4. Spółki rodzinne na europejskich giełdach papierów wartościowych
 5. Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
 6. Analiza źródeł finansowania MSP w Polsce i wybranym kraju
 7. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie firmy X
 8. Controlling sprzedaży w małym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X
 9. Możliwości oceny kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa na podstawie ewidencji podatkowej na przykładzie firmy X
 10. Nadużycia finansowe w przedsiębiorstwie
 11. Ocena kondycji finansowej prywatnej jednostki służby zdrowia na przykładzie (np. Medicover) ; jednostki kultury na przykładzie (np. Teatru Muzycznego w Gdyni), klubu sportowego (np. na przykładzie GKS Katowice)
 12. Proces wdrażania audytu wewnętrznego w (służba zdrowia, szkolnictwo, straż pożarna, urzędy państwowe) na przykładzie X
 13. Ryzyko w pracy biegłego rewidenta
 14. Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
 15. Wywiadownie gospodarcze jako źródła informacji o polskich przedsiębiorstwach
 16. Zarządzanie należnościami w firmie X
 17. Raportowanie niefinansowe spółek rodzinnych i nierodzinnych – analiza porównawcza
 18. Wpływ rodzaju działalności na raportowanie niefinansowe przedsiębiorstw

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami w małym przedsiębiorstwie, w tym na przykład
• Ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
• Możliwość wykorzystania analizy finansowej w małym przedsiębiorstwie
• Elementy controllingu operacyjnego w małym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, hotelu, przedsiębiorstwie usługowym)
• Ryzyko płynności w małych przedsiębiorstwach
• Wycena małego przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa (planowanie finansowe w przedsiębiorstwie)
3. Sprawozdawczość finansowa, w tym na przykład:
• Ocena przydatności bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym do oceny przedsiębiorstwa
• Upiększanie (fryzowanie) sprawozdań finansowych
• Sprawozdawczość finansowa małych przedsiębiorstw – porównania międzynarodowe
• Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość jako źródło informacji do oceny działalności różnych jednostek gospodarczych (szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, klubu piłkarskiego, stowarzyszenia, fundacji)
4. Badania sprawozdań finansowych (auditing), w tym na przykład
• Ryzyko w pracy biegłego rewidenta,
• Nadużycia finansowe
5. Audyt wewnętrzny, w tym na przykład:
• Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe) – proces wdrażania, zadania i miejsce w organizacji
• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie – proces wdrażania, miejsce i zadania w organizacji
• Audyt wewnętrzny w Polsce i innych krajach UE
6. Przedsiębiorczość rodzinna, w tym na przykład
• Porównania wyników finansowych firm rodzinnych i nierodzinnych
• Ryzyko w przedsiębiorstwach rodzinnych
• Przedsiębiorczość rodzinna w róznych kulturach
7. Mierniki oceny efektywności w różnych jednostkach gospodarczych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe, instytucje kultury, kluby sportowe i inne)

Przykładowe tematy prac
Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w cyklu jego życia na przykładzie firmy X
Analiza porównawcza wyników finansowych tradycyjnych i tanich linii lotniczych na przykładzie

Egzaminy i zaliczenia

 • Rewizja finansowa [w]
 • grupa: S51-05
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-305
  E
  termin pierwszy

 • Rewizja sprawozdań finansowych [ćw]
 • grupa: S51-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Rewizja sprawozdań finansowych [w]
 • grupa: S51-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [w]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Czwartek 08.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 203
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Czwartek 08.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 203
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Czwartek 08.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 203
  E
  termin drugi

Publikacje