Strona główna » Ewa Majerowska
Ewa Majerowska

dr hab. Ewa Majerowska, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
115
(+48 58) 523 14 18

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Analiza rynków finansowych

Tematyka seminarium obejmować będzie głównie analizę rynków finansowych współcześnie funkcjonujących ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku kapitałowego. Do omawianych zagadnień zaliczyć można charakterystykę podstawowych instytucji działających na rynku kapitałowym, ich funkcje oraz zadania a także charakterystykę instrumentów finansowych stosowanych na tymże rynku. Przedstawione zostaną sposoby empirycznej analizy stóp zwrotu walorów notowanych na giełdzie, analizy obligacji funkcjonujących na rynku oraz idea wyceny kapitału i arbitrażu w warunkach funkcjonowania giełdy.
Druga grupa zagadnień związana jest z działalnością przedsiębiorstwa, oceną jego działalności i prognozowaniem przyszłych wyników. Ocena oparta będzie o wyniki firmy oraz odpowiednio przeprowadzone ankiety statystyczne.
Kolejnym, proponowanym na seminarium zagadnieniem, będzie problem inwestowania, w szczególności stosowane metody oceny projektów inwestycyjnych. Omówione zostaną również problemy związane z ryzykiem w działalności gospodarczej oraz elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną metody identyfikacji, sposoby pomiaru oraz redukcji ryzyka ekonomicznego z uwzględnieniem między innymi ryzyka kredytowego, walutowego oraz ryzyka inwestycyjnego. 
Następna grupa problemów dotyczy rynku ubezpieczeń. Przedstawiona zostanie charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce oraz specyfika ubezpieczeń i związane z nią ryzyko ubezpieczeniowe.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. 
 2. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. 
 3. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach
 4. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. 
 5. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży.
 6. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego.
 7. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. 
 8. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. 
 9. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. 
 10. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.
   

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekonometria [w]
 • grupa: S12-31
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  E
  termin drugi

Publikacje