Strona główna » Ewa Majerowska
Ewa Majerowska

dr hab. Ewa Majerowska

Stanowisko:
Adiunkt
116
(+48 58) 523 14 66

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-13.00
pok. 116
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-14.30
pok. 116

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka
  • Ekonometria
  • Mathematics for Economics
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Analiza rynków finansowych

Tematyka seminarium obejmować będzie głównie analizę rynków finansowych współcześnie funkcjonujących ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku kapitałowego. Do omawianych zagadnień zaliczyć można charakterystykę podstawowych instytucji działających na rynku kapitałowym, ich funkcje oraz zadania a także charakterystykę instrumentów finansowych stosowanych na tymże rynku. Przedstawione zostaną sposoby empirycznej analizy stóp zwrotu walorów notowanych na giełdzie, analizy obligacji funkcjonujących na rynku oraz idea wyceny kapitału i arbitrażu w warunkach funkcjonowania giełdy.
Druga grupa zagadnień związana jest z działalnością przedsiębiorstwa, oceną jego działalności i prognozowaniem przyszłych wyników. Ocena oparta będzie o wyniki firmy oraz odpowiednio przeprowadzone ankiety statystyczne.
Kolejnym, proponowanym na seminarium zagadnieniem, będzie problem inwestowania, w szczególności stosowane metody oceny projektów inwestycyjnych. Omówione zostaną również problemy związane z ryzykiem w działalności gospodarczej oraz elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną metody identyfikacji, sposoby pomiaru oraz redukcji ryzyka ekonomicznego z uwzględnieniem między innymi ryzyka kredytowego, walutowego oraz ryzyka inwestycyjnego. 
Następna grupa problemów dotyczy rynku ubezpieczeń. Przedstawiona zostanie charakterystyka rynku ubezpieczeń w Polsce oraz specyfika ubezpieczeń i związane z nią ryzyko ubezpieczeniowe.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Wykorzystanie podstawowych instrumentów finansowy przez bank komercyjny na przykładzie wybranego banku. 
 2. Zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka inwestowania. 
 3. Analiza obligacji funkcjonujących na rynku polskim w wybranych latach
 4. Charakterystyka obligacji komunalnych funkcjonujących na polskim rynku. 
 5. Atrakcyjność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie notowanych spółek wybranej branży.
 6. Ocena efektywności inwestowania w wybrane instrumenty rynku kapitałowego.
 7. Ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranej firmy. 
 8. Charakterystyka ubezpieczeń w Polsce w wybranych latach. 
 9. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń. 
 10. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie wybranego banku.
   

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekonometria [ćw]
 • grupa: S22-01
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 12.15-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N22-01
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 12.15-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Mathematics for Economics [ćw]
 • grupa: S11-61
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 11.30-14.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S11-61
  Czwartek 27.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

Publikacje