Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
SP Event Manager
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Absolwent zna specyfikę różnych wydarzeń (artystycznych, sportowych, kulturalnych, korporacyjnych, itd.) i posiada niezbędną wiedzę oraz kompetencje w zakresie planowania i ich realizacji. Potrafi samodzielnie opracować scenariusz, harmonogram i budżet wydarzenia. Nabywa umiejętność postrzegania wydarzeń jako produktów w ujęciu marketingowym, potrafi określić interesariuszy oraz kreować wartość
i pozytywne doświadczenia dla konsumentów. Umiejętnie wykorzystuje kanały komunikacji marketingowej stosowane w gospodarce cyfrowej. Posiada wiedzę potrzebną do zarządzania zespołem i pełnienia funkcji lidera projektu, jakim jest wydarzenie. Potrafi korzystać z praktycznych narzędzi event managera opartych na nowych technologiach. Zna standardy profesjonalnej współpracy z podwykonawcami i mediami, lokalnym samorządem, służbami porządkowymi,  zna podstawy protokołu dyplomatycznego i kluczowe przepisy prawne niezbędne przy realizacji eventów. Jest przygotowany do podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. W toku studiów Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności potrzebne w trakcie pracy w branży eventowej.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

1

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

1

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

1

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć