Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie procesami w biznesie
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Ukończenie studiów podyplomowych  w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się, przedstawionych w zbiorze kompletnych efektów kształcenia.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Wiedza z zakresu

 • podnoszenia efektywności działania organizacji i wykorzystania posiadanych zasobów, poprzez implementację elementów podejścia procesowego w zarządzaniu,
 • kalkulacji kosztów działań w procesach biznesowych w organizacji,
 • oceny poziomu dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji,
 • projektowania i zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi w warunkach organizacji procesowej,
 • identyfikacji zjawiska prosumpcji na rynku i projektowanie działań marketingowych oraz procesów zgodne z oczekiwaniami prosumentów,
 • poszukiwania nowej wiedzy w warunkach następujących zmian wywołanych turbulentnym otoczeniem rynkowym organizacji,
 • poszukiwania w przyszłości nowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzi i technologii informatycznych umożliwiających zarządzanie procesami w organizacji,
 • modelowania i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • oceny osadzenia modeli biznesowych w praktyce gospodarczej oraz projektowanie modeli biznesowych i hybrydowych modeli biznesowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Umiejętności z zakresu

 • podnoszenia efektywności działania organizacji i wykorzystania posiadanych zasobów, poprzez implementację elementów podejścia procesowego w zarządzaniu,
 • kalkulacji kosztów działań w procesach biznesowych w organizacji,
 • oceny poziomu dojrzałości procesowej organizacji z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji,
 • projektowania i zarządzania interdyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi w warunkach organizacji procesowej,
 • identyfikacji zjawiska prosumpcji na rynku i projektowanie działań marketingowych oraz procesów zgodne z oczekiwaniami prosumentów,
 • poszukiwania nowej wiedzy w warunkach następujących zmian wywołanych turbulentnym otoczeniem rynkowym organizacji,
 • poszukiwania w przyszłości nowych rozwiązań organizacyjnych, narzędzi i technologii informatycznych umożliwiających zarządzanie procesami w organizacji.
 • modelowania i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • oceny osadzenia modeli biznesowych w praktyce gospodarczej oraz projektowanie modeli biznesowych i hybrydowych modeli biznesowych.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie procesami w biznesie będzie mógł rozwijać karierę zawodową na stanowiskach: właściciel/menedżer procesu, specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych, specjalista ds. modelowania procesów biznesowych oraz analityk procesów biznesowych. Ponadto wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w trakcie studiów podyplomowych wpłyną dodatnio na rozwój kompetencji kierowniczych w zakresie rekonfiguracji zarządzanymi organizacjami w kierunku nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Elementy prawa w biznesie 1 Z 4 4
2. Marketing w organizacji procesowej 2 Z 12 6 6
3. Metody i narzędzia doskonalenia jakości w organizacji procesowej 2 Z 9 9
4. Modele biznesowe 3 E 16 8 8
5. Projektowanie i zarządzanie zespołami procesowymi I 2 Z 10 4 6
6. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 2 Z 12 6 6
7. Rozwiązania procesowe w praktyce 1 Z 3 3
8. Seminarium dyplomowe 2 Z 4 4 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami i organizacją procesową I 3 E 14 8 6
RAZEM 18 - 84 48 32 0 4 0 -
SEMESTR II
1. Architektura procesów biznesowych (Business Process Management) 4 E 16 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Hybrydyzacja modeli biznesowych 3 E 14 6 8
3. Metody i narzędzia doskonalenia w procesów w organizacji 2 Z 14 8 6
4. Metodyka oceny dojrzałości procesowej organizacji 2 Z 8 4 4
5. Procesowy rachunek kosztów 2 Z 14 8 6
6. Projektowanie i zarządzanie zespołami procesowymi II 2 Z 12 6 6
7. Robotyzacja procesów biznesowych 1 Z 4 4
8. Seminarium dyplomowe 2 Z 6 6 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami i organizacją procesową II 3 E 14 8 6
10. Zwinne zarządzania organizacją w praktyce 1 Z 4 4
RAZEM 22 - 106 56 44 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 40 - 190 104 76 0 10 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć