Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ryzyka oraz metod zarządzania ryzykiem;
 • zasad i procedur  przyznawania świadczeń ubezpieczeniowych;
 • prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym przez różne podmioty;
 • konstrukcji produktów ubezpieczeniowych
 • zasad wyceny składek ubezpieczeniowych;
 • działania instytucji ochrony interesów klienta w ubezpieczeniach prywatnych i publicznych;
 • zasad etyki w ubezpieczeniach;
 • ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach oferowanych przez sektor publiczny;

Autorski program studiów jest pierwszym i jedynym w Polsce, który daje absolwentom realną możliwość zwolnienia z egzaminu brokerskiego.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę UG specjalizującą się w ubezpieczeniach, o dorobku i wiedzy rozpoznawalnej w środowisku ubezpieczeniowym,  oraz wybitnych praktyków - pracowników zakładów ubezpieczeń i brokerów.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi oceniać i dobierać produkty ubezpieczeniowe pod kątem potrzeb klienta;
 • przygotowuje ofertę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych w zakładzie ubezpieczeń;
 • umie dokonać oceny kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, jego wypłacalności oraz  konkurencyjności oferty ubezpieczeniowej;
 • potrafi sporządzać analizy, opracowania i raporty w zakresie ubezpieczeń w języku polskim i angielskim;
 • posiada umiejętność pracy w zespole i prowadzenia negocjacji;
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • broker ubezpieczeniowy- absolwenci uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego
 • agent ubezpieczeniowy
 • specjalista ds. ryzyka
 • manager produktu w zakładzie ubezpieczeń
 • underwriter
 • likwidator szkód
 • specjalista ds. ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, np. takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała studia stacjonarne oraz uchwałą nr 146/2020 uznała studia niestacjonarne magisterskie drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w podmiotach wykonujących działalność brokerską
 • w agencjach ubezpieczeniowych
 • w zakładach ubezpieczeń
 • instytucjach nadzoru i kontroli rynku ubezpieczeń, takich jak: Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy Rzecznik Finansowy
 • kancelariach odszkodowawczych
 • w instytucjach finansowych współpracujących z zakładami ubezpieczeń (banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, dostawcy usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych).
 • w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem.

Najlepsi studenci studiów stacjonarnych mają zagwarantowane odpłatne staże w czasie studiów. Absolwenci kierunku mają doskonale perspektywy  zatrudnienia.

Informacje o specjalności
Informacje o kierunku

« wróć