Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt

Wydział Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                                           Gdańsk, dnia 27 września 2023 r.

Nr sprawy: Z 040/1/23

Jednostka: Wydział Zarządzania

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Zarządzania, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  26 października 2023 r.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia w przedziale 5554,00 do 5854,00 zł.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27 października 2023 r.

 

Słowa kluczowe: np. zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, ład korporacyjny, analiza ekonomiczna.

 

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych lub społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany nie wcześniej niż w 1990 roku.
 2. Sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania finansami w organizacjach.
 3. Umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z wykorzystaniem literatury naukowej oraz adekwatnych technik obliczeniowych i informatycznych.
 4. Praktyczna znajomość funkcjonowania sfery finansowej w przedsiębiorstwach.
 5. Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest autorem lub współautorem.
 6. Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik albo innych projektów rozwojowych lub wdrożeniowych.
 7. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 8. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania.
 9. Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
 10. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą: np. znajomość obsługi programów komputerowych z zakresu zarządzania finansami, w tym Excela,  udokumentowane szkolenia z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania, szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz umiejętności związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi, doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw (pok. 129 , Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot) następujących dokumentów:

 

 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

 

 1. Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
 2. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 3. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENT

Katedra Organizacji i Zarządzania

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, 11.09.2023 r.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ASYSTENTA

w Katedrze Organizacji i Zarządzania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie do Rektora UG,
 • życiorys (CV),
 • dyplom magistra z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia)
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
 • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

 

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Organizacji i Zarządzania lub przesłać na adres: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Organizacji i Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101 pok. 318, do dnia 10.10.2023.

 

                                                          

                                                                     Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                        prof. dr hab. Mirosław Szreder