Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Analiza danych – Big Data
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • wszechstronnej analizy danych statystycznych oraz poprawnej interpretacji prawidłowości z niej wynikających,
 • projektowania i realizowania badań statystycznych, a także proponowania adekwatnych metod analizy zebranych danych,
 • specyfiki big data, narzędzi i technik wydobywania informacji i wiedzy z dużych, wielowymiarowych zbiorów danych,
 • zastosowań elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu opartym na analizach danych (ang. data-driven management).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • obliczania, wizualizacji i interpretowania prawidłowości zawartych w zbiorach danych liczbowych, w tym w dużych zbiorach typu big data,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych do analiz statystycznych, w tym programów stosowanych w analizach wielowymiarowych,
 • stosowania technik i oprogramowania do symulacji komputerowej oraz do konstrukcji sztucznych sieci neuronowych,
 • samokształcenia i rozwoju zawodowego.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Data Scientistt,
 • Big Data Architect,
 • Big Data Analyst with Machine Learning Skills,
 • Big Data Consultant,
 • Business Intelligence Specialist,
 • Data Intelligence Analyst,
 • Data Quality Analyst,
 • Enterprise Data Scientist,
 • Marketing Data Analyst – Scientist,
 • Fraud & Risk Analyst,
 • Risk Business Analyst,
 • Research Analyst,
 • Analityk hurtowni danych,
 • Audytor procesów data mining,
 • Kierownik zespoły zarządzania Big Data,
 • Financial Crime Risk Analyst,
 • Ekspert ds. Analiz Danych,
 • Specjalista ds. Modeli Statystycznych,
 • Konsultant Data Mining,
 • Analityk Danych.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 •  
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 • przedsiębiorstwa z branży IT,
 • firmy doradcze i konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa związane z e-commerce,

każde przedsiębiorstwo, które wykorzystuje metody zarządzania opartego na danych (Data Driven Business).

Informacje o specjalności

Kierunek posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku

Informacje o specjalności

„Analiza danych – Big Data” to specjalność studiów przygotowująca do ambitnej i ciekawej pracy w działach analiz wszystkich tych podmiotów, których funkcjonowanie zależy od głębokiej znajomości rynku, jego bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji uczestników rynku. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu zgłaszają banki, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych to zawód teraźniejszości i przyszłości.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dzielenie się ze studentami  praktyczną i użyteczną wiedzą o zastosowaniu metod ilościowych, a także umiejętnościami obsługi programów komputerowych wspomagających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w warunkach szybko rosnących zasobów informacji.

Studenci specjalności poznają w szczególności wszystkie etapy procesu wnioskowania, począwszy od sformułowania problemu, przez identyfikację jego kluczowych cech, konstrukcję próby badawczej, identyfikację źródeł dodatkowej informacji o populacji, przez techniki realizacji badań, analizę źródeł i wielkości błędów, do formalnych modeli wnioskowania statystycznego, analizy wielowymiarowej, kończąc na prezentacji i wizualizacji uzyskanych wniosków. W procesie tym studenci zapoznają się z metodami analizy danych typowymi dla podejścia big data, takimi jak: metody sztucznej inteligencji, analiza wielowymiarowa, analiza sieci społecznościowych, analiza text mining. Studenci poznają także najważniejsze systemy komputerowe wspierające analizę big data, w tym język SQL, NoSQL, R, Python, NodeXL, Pajek, RapidMiner, Apache Hadoop, Statistica, IBM SPSS. Na każdym semestrze student ma możliwość uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi preferencjami i planowaną ścieżką zawodową, dzięki bogatej ofercie wykładów do wyboru.

Program studiów na tej specjalności jest tak skonstruowany, aby student – poprzez odpowiedni dobór przedmiotów – zdobył specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod ilościowych i ich zastosowań.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza danych – Big Data:

 1. Big Data,
 2. Metody sztucznej inteligencji,
 3. Analiza sieci społecznościowych,
 4. Text mining,
 5. Analiza wielowymiarowa,
 6. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych,
 7. Techniki imputacji danych,
 8. Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych,
 9. Prognozowanie i symulacje,
 10. Programowanie obliczeń,
 11. Język SQL,
 12. Hurtowanie danych,
 13. Inżynieria oprogramowania,
 14. Sieci komputerowe,
 15. Statystyczna analiza decyzji,
 16. Techniki badań sondażowych,
 17. Analiza statystyczna w badaniach rynku,
 18. Modele parametryczne,
 19. Analiza historii zdarzeń,
 20. Metody aktuarialne.

« wróć