Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania finansami podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • zarządzania instytucjami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • podejmowania decyzji finansowych na poziomie strategicznym,
 • doradcze w zakresie zarządzania finansami, optymalizacji zobowiązań podatkowych i zarządzania ryzykiem,
 • samokształcenia i rozwoju zawodowego.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • doradca podatkowy – zajmujący się doradzaniem w sprawach podatkowych (kancelaria podatkowa, dział finansowy w przedsiębiorstwie - zarządzanie podatkami),
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • aktuariusz zajmujący się w zakładzie ubezpieczeń kalkulacją ryzyka, wyceną zobowiązań wobec klientów i wyceną produktów ubezpieczeniowych (np. kalkulacja składki, profilu rentowności).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

« wróć