Strona główna » Studia
Studia
Formularze

 

 
 
 
 
      KIEROWNICY PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG
                             koordynator praktyk - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Finanse i rachunkowość - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
                             kierunek Informatyka i ekonometria - dr Jacek Maślankowski
                             kierunek Zarządzanie - dr Jędrzej Siciński
                             kierunek Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - dr Jędrzej Strumiłło
                             kierunek Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne - dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
 
 

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Studenci, którzy przygotowują się do realizacji obowiązkowych praktyk w ramach zaliczenia roku akademickiego na Wydziale Zarządzania UG zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • program praktyk - dokument wyznaczający profil pożądanych zadań i obowiązków, jakie powinien realizować student odbywający praktykę w wybranym podmiocie;
   
 • porozumienie na czas określony (umowa zawierana pomiędzy UG a podmiotem, w którym realizowana będzie praktyka, zawierana wyłącznie w przypadku planowanych w przyszłości praktyk - nie należy jej zawierać, jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło itp. - w tej sytuacji KONIECZNE jest złożenie OŚWIADCZENIA ZAMIAST POROZUMIENIA wraz ze stosownymi załącznikami; porozumienie wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki (np. praktyka rozpoczyna się 1 czerwca, dokumenty należy złożyć do 10 maja); po wypełnieniu należy wybrany dokument wydrukować w 2 egzemplarzach, przekazać do podpisu osobie reprezentującej podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, a następnie złożyć w Dziekanacie p. 104 - p. mgr Joanna Sachetti (można przesłac drogą elektroniczną 1 egz.));
   
 • zgłoszenie do ubezpieczenia (NNW) - w przypadku planowanej praktyki należy wydrukować i złożyć w dwóch kopiach w Dziekanacie (drogą elektroniczną 1 egz.) wraz z porozumieniem najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego realizację praktyki.  Formularza tego nie należy składać jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło, stosunku pracy itp. lub student posiada indywiedualne ubezpiecznie NNW;
   
 • sprawozdanie z realizacji praktyki - dokument wypełniany przez opiekuna praktyki (z podmiotu, w którym została ona zrealizowana za porozumieniem/skierowaniem) oraz studenta w trakcie i po realizacji praktyki, zatwierdzany przez Kierownika Praktyk Zawodowych na WZ UG w celu dokonania zaliczenia praktyki poprzez stosowny wpis w indeksie;

 

 • oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu praktyki  - dokument wypełniany przez studenta po realizacji praktyki w przypadku braku porozumienia/skierowania na praktykę, realizacji praktyki we własnym zakresie, umowy o prace itp. 

WYMIAR GODZINOWY TRWANIA PRAKTYKI:

1. ZARZĄDZANIE - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 4 tygodnie, 160 godzin / program praktyk


REALIZACJA PRAKTYKI - SPRAWOZDANIE PRAKTYKI (FORMULARZE DO POBRANIA)

I. sposób: zakład pracy wymaga porozumienia z uczelnią lub skierowania na praktykę:

 

ALBO

II. sposób: zakład pracy nie wymaga porozumienia z uczelnią/skierowania na praktykę lub prakyka organizowana jest samodzielnie lub mamy umowę o pracę lub prowadzimy działalność gopsodarczą:

 • po zrealizowanej praktyce należy złożyć:

           - oświadczenie o braku porozumienia i kartę opisu praktyki 

          -  dołączyć umowę o pracę, lub umowę zlecenie/o dzieło, lub umowę o staż lub praktykę, umowę o  

              wolontariat, lub wypis z rejestru......, lub referencje.


UWAGA: porozumienie w powyższej postaci, a także ubezpieczenie w ramach planowanej do realizacji praktyki zawierane zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jeżeli tego wymaga podmiot oferujący praktykę.


 


Termin rozliczania praktyk: do 31 grudnia każdego roku.

za pomcą systemu elektronicznego: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=2129

 

Po zakceptowaniu złożonych dokumentów oraz  po pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich WZ UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym (w trakcie sesji semestru piątego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminu zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.


REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

Załącznik 1 - porozumienie na czas określony

Załącznik 2 - skierowanie na praktykę

Załącznik 3 - zgłoszenie do ubezpieczenia 

Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji praktyki

Załącznik 5 - oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu pracy

 

 

 

 

 


dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
Prodziekan ds. Nauki

Administracja praktyk (dziekanat, p. 104)
korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
Agnieszka Dormanowska