Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Studenci pierwszgo stopnia studiów stacjonarnych na specjalności Inwestycje i Nieruchomości »

Szanowni Państwo,

W programie stacjonarnych studiów licencjackich na VI semestrze specjalności Inwestycje
i Nieruchomości, wszyscy studenci są zobowiązani do realizacji Wykładu Ogólnouczelnianego za
2 p. ECTS. W programie studiów, widocznym na stronie wzr.pl błędnie zapisano, że jest to wykład do wyboru za 1p. ECTS z oferty Wydziału Zarządzania. Błąd ten zostanie skorygowany.

Bardzo proszę, zgodnie z kilkukrotnie wysłanymi do Państwa wiadomościami e-mail, zapisać się na wykład ogólnouczelniany do poniedziałku, 18.02.2019r do godziny 7.00.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszam na konsultacje prodziekańskie we wtorek o godz. 9.30 w gabinecie nr 230, lub kontakt e-mail’owy na adres: prodziekan.stac.wzr@ug.edu.pl .

 

Z poważaniem,
dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

ZAPISY NA SPECJALNOŚCI - STUDIA LICENCJACKIE »

Szanowni Państwo,

W dniach 07.01 – 13.01.2019r. odbędą się zapisy na specjalności w ramach kierunków na stacjonarnych studiach I stopnia.

Zapisy będą się odbywały wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem stron WWW:
 

Zarządzanie http://specjalnosc.wzr.pl/lic_zarz
Finanse i Rachunkowość http://specjalnosc.wzr.pl/lic_fir
Informatyka i ekonometria http://specjalnosc.wzr.pl/lic_iie


O miejscu w grupie decydować będzie jedynie średnia ocen. Moment dokonania zapisu nie ma żadnego znaczenia.
Bardzo proszę o przemyślany wybór.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych
Uniwersytet Gdański

 

Informacja w sprawie zbliżającej się sesji egzaminacyjnej »

Studenci Wydziału Zarządzania

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną, dla części studentów kończącej studia informuję:

1. Seminarium licencjackie i magisterskie są traktowane w Regulaminie Studiów jak każdy inny przedmiot.

2. W semestrze kończącym seminarium dyplomowe student powinien złożyć gotową pracę dyplomową i uzyskać wpis z seminarium do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, czyli do 29.06.2018r.

3. Wpis oceny z seminarium w semestrze kończącym studia studenta jest jednoznaczny z przyjęciem ostatecznej wersji pracy przez promotora i skierowaniem jej do obrony.

4. Student, który nie złoży pracy dyplomowej, nie może uzyskać pozytywnej oceny z seminarium kończącego studia.

5. Student, który nie złoży pracy i nie otrzyma wpisu zaliczeniowego z seminarium dyplomowego do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej, może wystąpić do Dziekana z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

6 Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej wyłącznie w dwóch przypadkach (§ 30. P.4 Regulaminu Studiów):

Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach: 1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim; 2) zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

7. Za „inne szczególnie uzasadnione okoliczności” należy uznać, faktyczne, losowe, niemożliwe do przewidzenia sytuacje, które obiektywnie uniemożliwiły studentowi przygotowanie pracy dyplomowej w wymaganym terminie.

Takimi okolicznościami nie są:

- podjęcie przez studenta pracy,
- wyjazdy zawodowe w czasie semestru,
- zmiana tematu pracy tuż przed końcem semestru,
- brak zebranych materiałów źródłowych (np. danych), lub decyzja o ich zebraniu w czasie wakacji,
- decyzja studenta o napisaniu pracy w czasie wakacji.

 

8. W podaniu studenta o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, promotor poświadcza:

- frekwencję studenta na seminarium (w %),
- stopień zaawansowania pracy dyplomowe (w %).

9. Student, który nie uzyska zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może ubiegać się o powtarzanie semestru kończącego studia. Nie jest możliwe uzyskanie wpisu warunkowego w semestrze kończącym studia. Student może ubiegać się o realizację powtarzanego seminarium w semestrze zimowym.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan

Dodatkowe zaliczenie / egzamin z przedmiotu badania operacyjne »

Szanowni Państwo,

Zespół dziekański w porozumieniu z kierownikiem Katedry Ekonometrii podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego zaliczenia / egzaminu z przedmiotu: badania operacyjne, realizowanego na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie.

 

Pomoc w przygotowaniach:

Aby pomóc studentom w przygotowaniu się do egzaminu odbędą się dodatkowe zajęcia prowadzone przez mgra Tomasza Jastrzębskiego w dniu 16.03.2018 r.:

kierunek Zarządzanie:            o godz. 15.15 – 16.45 w Sali C-20

kierunek IiE, AiB:                  o godz. 17.00-18.30 w sali C-20.

 

Egzamin:

Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracowników Katedry Ekonometrii 23.03.2018r. o godzinie 17.00 – 18.00 w salach:

B4 – dla studentów kierunku Zarządzanie,

Aula WZ – dla studentów kierunki IiE i specjalności AiB.

 

Ogłoszenie wyników:

Egzamin zostanie sprawdzony przez pracowników Katedry Ekonometrii a wyniki zostaną opublikowane 26.03.2018r. do godziny 10.00.

Wpisów zaliczeń i ocen w systemie elektronicznym dokona prodziekan dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

 

Wgląd w prace egzaminacyjne:

Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy natychmiast po ogłoszeniu wyników, 26.03.2018r w godzinach 10.00 – 11.30 w sali 229.

 

Zaliczenie semestru i przedłużenie legitymacji studenckich:

Osoby, które zdadzą egzamin będą mogły tego samego dnia złożyć w dziekanacie legitymacje studenckie w celu ich przedłużenia.

Osoby, które egzaminu nie zdadzą będą mogły tego samego dnia w godzinach 10.00 – 11.30 złożyć wnioski o wpis warunkowy z długiem punktów ECTS. Decyzje zostaną podjęte przez Prodziekana indywidualnie do godziny 12.30. Studenci którzy uzyskają zgodę będą mogli złożyć w dziekanacie legitymacje w celu ich przedłużenia.

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Komunikat dotyczący planu zajęć »

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pytania i prośby pracowników Wydziału Zarządzania informuję, że w związku z tym, że w semestrze letnim 2017/2018 wtorków w I tygodniu jest 5 (wypadają wtorki: 20 marca – święto UG, 3 kwietnia – ferie wielkanocne, 2 maj – dzień rektorski) a wtorków w II tygodniu jest 8, aby wyrównać te dysproporcje we wtorek 24.04 będziemy pracować jak we wtorek w I tygodniu.

Z poważaniem
dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) »

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją na Uniwersytecie Gdańskim projektu pod nazwą „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)”, w ramach którego prowadzony jest kierunek „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne”, „Zarządzanie instytucjami służby zdrowia” , „Inwestycje i Nieruchomości”, ”Aplikacje Informatyczne w Biznesie” , ”Finance and Accounting” prosimy o uzupełnienie poniższych dokumentów. 

 

Celem projektu ProUG jest podniesienie przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wsparciu Biura Karier, usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

 

Załączniki:
1. Wzor formularza zgłoszenia do projektu
2. Wzór oświadczenia uczestnika projektu
3. Wzór formularza zgłoszenia do projektu - instrukcja

 

Z poważaniem,
dr Angelika Kędzierska Szczepaniak
Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania