Strona główna » Studia
Studia
Stypendia

Posiedzenie komisji stypendialnych dla Międzywydziałowych stacjonarnych studiów doktranckich z ekonomii, finansów i zarządzania odbędzie się 16 lstopada (poniedziałek). Wypłata stypendiów w grudniu będzie z wyrównaniem za październik i listopad. 

 Teresa Plenikowska

 

 

Doktoranci Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania mogą ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

 

 1. stypendium doktoranckie
 2. zwiększenie stypendium doktoranckiego tzw. stypendium projakościowe
 3. świadczenia pomocy materialnej:
  - stypendium socjalne,
  - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  - stypendium dla najlepszych doktorantów,
  - zapomogę
   
  • terminy składania wniosków w roku akademickim 2020/2021
   - wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – do 16 października 2020 r.
   - wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów – do 16 października 2020 r.
    
  • wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
   Na wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant musi zaznaczyć o jaki rodzaj pomocy się ubiega oraz starannie wypełnić wszystkie pola.
   Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, właściwe do rodzaju stypendium, określone w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.
    
  • wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich
  • klauzula informacyjna (podpisaną należy dołączyć do wniosku)
  • szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
    
  • Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie GdańskimZarządzenia w sprawie  przyznawania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zamieszczone są na stronie Uniwersytetu Gdańskiego


Miejsce składania wniosków na rok akademicki 2020/2021
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia

 

NAGRODA REKTORA

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Termin składania wniosków: do 30 października


Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Zarządzania:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego
Każdy wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyznania nagrody oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora