Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia II stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

Kierunki

Limit przyjęć w rekrutacji podstawowej

1. Zarządzanie

150

2. Finanse i rachunkowość

210

3. Informatyka i ekonometria

60

4. Ubezpieczenia

30

 Rekrutacja odbywa się na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem limitu miejsc na kierunku. Podczas rejestracji w systemie IRK kandydaci wybierają preferowane specjalności studiów w ramach danego kierunku. Na tej podstawie przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłaszana jest lista osób przyjętych na daną specjalność.

Liczba osób przyjętych na daną specjalność nie może być mniejsza niż 25 i większa niż limit miejsc na tę specjalność. Oznacza to, że dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na nią co najmniej 25 osób. Natomiast w przypadku większej liczby osób pragnących studiować daną specjalność niż wynosi limit miejsc, zapisy będą prowadzone w kolejności wynikającej z listy rankingowej kandydatów na studia.