Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
230
(+48 58) 523 14 63

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 230

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
  • Metody klasyfikacji
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
  • Metody klasyfikacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynku
  • Analiza wielowymiarowa
  • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
  • Przygotowanie danych
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynku
  • Analiza wielowymiarowa
  • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
  • Text mining

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych, opinii publicznej i zjawisko społeczno-ekonomicznych

Tematyka seminarium licencjackiego:
Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modele grawitacji i zasięgu rynku, badanie postrzegania sklepów wielkopowierzchniowych na rynku, analiza koszykowa, badanie postaw i zwyczajów konsumentów. Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Statystyczna analiza wielowymiarowa: klasyczne i nieklasyczne metody grupowania i klasyfikacji danych, analiza efektywności algorytmów analizy skupień, metody oceny jakości grupowania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV.

Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych).
Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Analiza oferty mieszkaniowej pierwotnego rynku nieruchomości w Gdyni w okresie od IV kwartału 2008 do IV kwartału 2009.
 • Wykorzystanie analizy skupień w badaniu zmian poziomu życia ludności w Polsce w latach 1994-2007.
 • Analiza współzależności walorów i infrastruktury trójmiejskich hoteli.
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia kobiet w Polsce według województw w 2007 roku.
 • Analiza zróżnicowania oferty samochodowej koncernu Fiat Auto Poland.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Zakres seminarium magisterskiego obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej analizowane mogą być problemy:

grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, pojemności i chłonność rynku, zasięgu i pozycjonowania na rynku, analizy konkurencji, powiązań między współkupowanymi produktami

- analiza koszykowa, badania postaw i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych, identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych.

Student może również połączyć własne zainteresowania, wskazać użyteczność zastosowanych technik przetwarzania danych w proponowanym zagadnieniu, w tym użyteczność zbiorów Big Data.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Najman

The scope of the seminar:

The scope of the Master's seminar covers all theoretical issues and empirical applications of contemporary data analysis methods in solving economic or social problems. When preparing the thesis, students should demonstrate the ability to analyse data from various administrative and non-administrative sources.

Master's thesis can also be based on the design and implementation of your own sample survey, in particular sample survey. Using in particular the methods of data mining, artificial intelligence, and multi-dimensional statistical analysis, the following problems can be analysed:

 • grouping and classifying data in creating consumer profiles, market segmentation, market capacity and absorption, market coverage and positioning, competition analysis, links between co-purchased products
 • basket analysis, research on consumer attitudes and habits as well as social moods and attitudes, identification of emotions in online statements.

The student can also combine their own interests, indicate the usefulness of the data processing techniques used in the proposed issue, including the usefulness of Big Data collections.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

 

KATEDRA STATYSTYKI

 

Seminarium magisterskie

 

Specjalność : Statystyka ubezpieczeniowa

 

 

Prowadzący seminarium: dr hab. Kamila Najman

 

Zakres programowy:

Problematyka seminarium obejmuje zastosowanie: metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych i opinii publicznej, statystycznej analizy wielowymiarowej i metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych.

 

Planowana tematyka prac magisterskich: 1) Zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. 2) Zastosowanie wielowymiarowych metod analizy danych marketingowych (analiza czynnikowa, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe, metody porządkowania liniowego, analiza korespondencji) w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. 3) Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modeli grawitacji i zasięgu rynku. 4) Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. 5) Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 6) Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych). 7) Zastosowanie technik data mining w badaniach ekonomicznych.

 

 

Przykłady prac napisanych przez studentów:

Analiza czynników różnicujących postawy studentów w ocenie sytuacji politycznej w Polsce.

Segmentacja oferty mieszkaniowej w Trójmieście na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego „Górski” Sp. z o.o.

Analiza efektywności metod prognozowania szeregów czasowych w prognozowaniu sprzedaży leków w aptece Officina Sanitatis.

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych w pozycjonowaniu produktów na przykładzie czekolad.

Analiza zmian strukturalnych zatrudnienia w układzie trójsektorowym w Polsce.

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji wiarygodności kredytobiorców.

Zastosowanie analizy koszykowej w badaniach marketingowych.

Statystyczna analiza wielowymiarowa produktów ubezpieczeniowych na przykładzie ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na rynku polskim i hiszpańskim.

Zastosowanie analizy korespondencji w ocenie postrzegania polityków w Polsce wśród studentów Wydziału Zarządzania UG.

Analiza zróżnicowania czynników wpływających na poziom ubóstwa wśród rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Sopocie.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza rynku [ćw]
 • grupa: N52-11
  Sobota 21.12.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-15
  Niedziela 22.12.2019
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [lab]
 • grupa: N42-11
  Sobota 23.11.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Niedziela 22.12.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Poniedziałek 20.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • grupa: S42-01
  Środa 05.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Środa 05.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-11
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-15
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Badania marketingowe [lab]
 • grupa: S32-41
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S52-11
  Środa 22.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-230
  Z
  termin pierwszy

Publikacje