Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Piątek, 07 kwietnia 2017 roku, godz. 12:27
Wyniki posiedzenia WKS z dnia 18.12.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 18.12.2018 roku:

- stypendium specjalne, socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomoga: LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

 

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH - STYPENDIUM REKTORA »

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Dziekanat ds. Socjalnych (pokój 121) w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach: 09.30-13.30.

czwartek w godzinach: 09.30-13.30.

 

Wyniki posiedzenia OKS z dnia 28.11.2018 roku - Stypendium Rektora »

Wyniki Odwoławczej Komisji Stypendialne ws. Przyznania Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 z dnia 28.11.2018:

Studia Stacjonarne:

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Zarządzanie stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Zarządzanie stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Zarządzanie stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen  LISTA

 

Studia niestacjonarne:

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne  lista wg. średnich LISTA

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne  lista wg. nr indeksów LISTA

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Informatyka i Ekonometria niestacjonarne lista wg. średnich  LISTA

Informatyka i Ekonometria niestacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Informatyka i Ekonometria niestacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Zarządzanie niestacjonarne lista wg. średnich LISTA

Zarządzanie niestacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

ODWOŁANIA:

Komisja będzie rozpatrywać wszystkie odwołania studentów, którzy znaleźli się poza limitem w rankingu wg. średnich ocen - negatywnie ze względu na brak dostępnych środków finansowych na przyznanie stypendium większej ilości osób, niż przewidziano w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wyłącznie uzasadnione podejrzenie błędu przy liczeniu średniej daje możliwość uzyskania stypendium drogą odwołania się od decyzji Komisji (z puli środków tylko na odwołania). Wszystkie średnie studentów, poza osobami przyjętymi na 1 rok MSU z innych uczelni, są generowanie automatycznie z indeksu elektronicznego, w związku z czym, nie następują błędy przy liczeniu średniej.

W przypadku odwołań dotyczących odrzuconych wniosków za osiągnięcia: naukowe, sportowe lub artystyczne, w odwołaniu od decyzji Komisji należy wskazać konkretne osiągnięcie, zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, które kwalifikuje studenta do otrzymania świadczenia.

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od odebrania/otrzymania decyzji w formie papierowej. Decyzje będą do odebrania w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121 (prosimy śledzić naszą stronę internetową, gdyż w najbliższym czasie pojawi się informacja kiedy decyzje będą gotowe do odbioru).  Na wniosek studenta – wyłącznie drogą mailową, Dziekanat może odesłać decyzję pod wskazany adres korespondencyjny (należy podać imię, nazwisko, nr indeksu, tryb studiów i rodzaj stypendium).


Odwołanie od decyzji Komisji student pisze sam (nie ma wyznaczonego formularza) i kieruje je ponownie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS).

Średnia ocen do Stypendium Rektora jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) za poprzedni rok akademicki, liczona do drugiego miejsca po przecinku z zaokrągleniem.

 

 

 

Harmonogram wypłat stypendiów w semestrze zimowym 2018/2019 »

Harmonogram wypłat stypendiów w semestrze zimowym 2018/2019

  • 15 listopada 2018 -  LISTA
  • 17 grudnia 2018 - LISTA
  • 15 stycznia 2019 - LISTA
  • 15 lutego 2019
Dodatek grudniowy »

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”. Kwota świadczeń została zmieniona ze względu na zagrożenie wynikające z przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od nowego semestru w ramach rekompensaty zostaną podwyższone stawki stypendiów. W związku z tym wysokość świadczeń wynosić będzie odpowiednio:

- 400,00 do stypendium socjalnego,

- 400,00 do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 400,00 do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. 2 205,00. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu.

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.11.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.11.2018 roku:

- stypendium specjalne, socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości: LISTA

- zapomogi: LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

 

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH »

ODBIÓR  DECYZJI STYPENDIALNYCH

Studenci, którzy złożyli wnioski o  świadczenia o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:

stypendium socjalne,

stypendium socjalne rozszerzone,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

proszeni są o odbiór decyzji w Dziekanacie ds. Socjalnych (pokój 121) w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach: 09.30-13.30.

czwartek w godzinach: 09.30-13.30.

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 26.10.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 26.10.2018 roku:

- stypendium specjalne: LISTA

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: LISTA

- stypendium socjalne - studia stacjonarne: LISTA

- stypendium socjalne - studia niestacjonarne: LISTA

- zapomogi: LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

UWAGA – Student, który nie będzie posiadał rozliczonego semestru letniego 2017/2018  w Indeksie Elektronicznym będzie miał wstrzymaną wypłatę stypendium za październik i listopad 2018.
W przypadku uzyskania wpisu przez studenta po tym terminie, wypłata nastąpi zgodnie z harmonogramem wypłat na semestr zimowy 2018/2019 w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendilanej 2018/2019 »

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2018/2019: uchwała

Stawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy »

1.Stypendium socjalne:

  • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 620 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 540 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 730 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 650 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 580 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 420 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892  oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.

Samodzielność finansowa studentów ws. stypendiów socjalnych 2018/2019 »

W związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:


1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1028,10 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 

Asysytent studenta z niepełnosprawnością »

Asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG poszukuje chętnej osoby do współpracy w charakterze asystenta studenta z niepełnosprawnością na kierunku informatyka i ekonometria.

Do zadań asystenta będzie należało:

1.            Pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć, organizowaniu materiałów dydaktycznych;

2.            Pomoc w załatwianiu spraw formalnych na uczelni;

3.            Inne zadania w zależności od potrzeb – ustalane indywidualnie za obopólną zgodą asystenta i studenta.

Oferujemy wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Mile widziani studenci I roku.

Szczegółowych informacji udziela mgr Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul Bażyńskiego 1A, e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl, tel.: 58 523-24-39

 

Dokumenty do stypendium socjalnego zwiększonego »

Zgodnie ze zmianami w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki- zobowiązani są przedłożyć wraz z dokumentami do dochodu UMOWĘ NAJMU STANCJI. 

 
Godziny pracy dziekanatu ds. socjalnych »

 

poniedziałek:    9.30-13.30

wtorek:             9.30-13.30

środa:              nieczynne

czwartek:         9.30-13.30

piątek:             nieczynne

             

Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. Socjalnych »

 Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. socjalnych: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO »

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października

Miejsce składania wniosków:

 Kancelaria Ogólna Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego” (Departament Rozwoju Gospodarczego)

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pok. 304

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdańska

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU »

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty, pok.13 budynek na ul. Marynarzy 4

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Termin składania wniosków: do 5 października

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 - 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 - 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 - 16:00

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO »

Termin składania wniosków: do 25 październiak 2018 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Wniosek o przyznanie  nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2017/2018

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Stypendia a zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym »

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie rodzaje świadczeń i stypendiów, otrzymywanych przez studentów od Uczelni są świadczeniami z budżetu Państwa i nie wykazuje się ich w zeznaniach podatkowych PIT. 

Uchwała WKS ws. przyznawania zapomóg w roku 2017/2018 »

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotycząca przyznawania zapomóg jednorazowych w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 1 października 2017 r. »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 97/R/17 z dnia 28 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE

 

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2017 roku »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/17 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE