Strona główna » Studia
Studia
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej (zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG)

 

Regulamin oraz wnioski do pobrania:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

wzór poprawnie wypełnionego wniosku

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/2019:

do 16 października 2018 r. (nie wcześniej niż po zaliczeniu roku akademickiego 2017/2018)- studenci wyższych lat studiów (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 2. lub 3. roku studiów) 


do 16 października 2018 r. (nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia) – studenci przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (którzy w roku 2018/2019 będą studentami 1. roku studiów)Studenci idący na 1 rok MSU, ubiegający się o Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen, składają wraz z wnioskiem wykaz ocen za 3 rok studiów licencjackich, potwierdzony przez Dziekanat poprzedniej uczelni. Studenci, którzy ukończyli w tym roku studia 1 stopnia na Wydziale Zarządzania, nie muszą składać do wniosku wykazów ocen. 

Studenci idący na rok 2, 3 lub 2 MSU składają wnioski bez potwierdzonej przez dziekanat średniej. Średnie będą potwierdzane przez dziekanat zbiorczo. 

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121.
Godziny urzędowania:
- poniedziałek-wtorek w godzinach 09.30 - 13.30

- czwartek w godzinach 09.30 - 13.30

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

z dopiskiem "Sprawy Socjalne - stypendium Rektora". 

 

Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce do dziekanatu :-)

 

Średnia ocen do Stypendium Rektora jest średnią arytmentyczną wszystkich ocen (zarówno pozytywnych jak i negatywnych, z ćwiczeń jak i z wykładów - zakończonych oceną) za poprzedni rok akademicki, liczona do drugiego miejsca po przecinku z zaogrągleniem. Średnie będą potwierdzane na wnioskach przez Dziekanat zbiorczo, więc należy złożyć wniosek z pustym polem dotyczącym średniej.

 

Wyniki posiedzeń OKS są zamieszczane w dziale "Ogłoszenia". 

 

Decyzje w sprawie Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów ogłoszone zostaną w grudniu 2018 roku. Pierwsza wypłata stypendiów nastapi w grudniu 2018 roku z wyrównaniem za miesiące październik i listopad 2018 roku.

 

Zasady ogólne przyznawania Stypendiów Rektora:

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada udokumentowane jedno z poniższych osiągnięć:

 1. wysoką średnią ocen,
 2. wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
 • artykuł w zeszycie naukowym,
 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.

3)   wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca w Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostwach Polski AZS,
 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych,
 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • czynne uczestnictwo w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.