Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Podatki i doradztwo podatkowe
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje dodatkowe
Informacje o kierunku

Podatki i Doradztwo Podatkowe na UG to międzywydziałowy - nowoczesny, prekursorski kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Kierunek studiów Podatki i Doradztwo podatkowe łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe nie daje jednak prawa do wpisu na listę doradców podatkowych lub do rejestru biegłych rewidentów. Niezbędne jest do tego odbycie praktyk, aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego rewidenta) oraz zdanie stosownych egzaminów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomia 4 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Prawo administracyjne 8 30 15 15
4. Prawo cywilne 5 20 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Wykład do wyboru 2 15 15 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 20 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 15 15
RAZEM 30 - 132 79 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Administracja podatkowa 3 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 4 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
4. Prawo cywilne 6 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość 5 26 10 16 Katedra Rachunkowości
6. Teoria podatku i opodatkowania 3 10 10
7. Wykład do wyboru 6 20 20 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 134 75 59 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 2 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Podatki i opłaty samorządowe 4 24 10 14 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy statystyki 2 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 4 20 10 10
6. Prawo zobowiązań podatkowych 3 20 10 10
7. Rachunkowość finansowa 4 26 10 16 Katedra Rachunkowości
8. Ubezpieczenia społeczne 2 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 188 100 88 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 2 24 10 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 2 20 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
4. Praktyki 3 0 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 5 30 15 15
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 20 10 10
7. Seminarium licencjackie 4 16 16 Wydział Zarządzania
8. Ubezpieczenia gospodarcze 1 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 168 85 67 0 16 0 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatki pośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
3. Podatki w księgach rachunkowych 2 16 16 Katedra Rachunkowości
4. Prawo karne skarbowe 3 20 10 10
5. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 3 26 16 10 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 6 16 16 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 176 100 60 0 16 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 6 28 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10
3. Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 6 30 15 15
4. Rynki finansowe 2 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium licencjackie 6 16 16 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 144 89 39 0 16 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 942 528 366 0 48 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć