Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Analityka gospodarcza
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesu produkcji (zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich cen oraz kosztów produkcji, projektowania procesu produkcji i usług, w tym lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej),
 • analizowania, prognozowania i symulacji procesu konsumpcji (spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych), kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności,
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pracy (podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocia w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących),
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pieniężnego, walutowego (podaży i popytu na pieniądz, struktury terminowej stóp procentowych, kursu walutowego, oceny skuteczności instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowego (efektywności rynku, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, oceny ryzyka inwestowania oraz tworzenia i oceny efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym,
 • zarządzania portfelem aktywów finansowych, zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analizowania, prognozowania i symulacji ryzyka działalności gospodarczej,
 • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywania sposobów jej poprawy,
 • posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w co najmniej jednym języku obcym.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, kierownika małego przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje dodatkowe

Kierunek posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku

Proces dydaktyczny studiów I stopnia na specjalności Analityka gospodarcza koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo 3 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Aplkacje informatyczne w biznesie 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Finanse publiczne 4 Z/E 25 15 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 12 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza portfela papierów wartościowych 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza szeregów czasowych 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Bankowość 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
4. Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 12 12 Katedra Ekonometrii
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Modelowanie popytu konsumpcyjnego 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
8. Rachunkowość 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Rynki finansowe 3 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 154 71 73 10 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania operacyjne 5 Z/E 45 15 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Bazy danych 3 Z/E 40 10 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Instytucje wspólnego inwestowania 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
5. Komputerowe pakiety ekonometryczne 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
6. Modelowanie makroekonomiczne 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
7. Modelowanie procesu produkcyjnego 4 Z 12 12 Katedra Ekonometrii
8. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 289 65 65 25 14 120 -
SEMESTR VI
1. Analiza fundamentalna 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza techniczna 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
4. Marketing 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
5. Modelowanie procesów finansowych 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
8. Prognozowanie 3 E 8 8 Katedra Ekonometrii
9. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 144 55 60 15 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1256 546 497 65 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć