Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, podstaw zarządzania, prawa gospodarczego, statystyki, ekonometrii),
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw różnej wielkości od mikroprzedsiębiorstwa do korporacji,
 • controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej,
 • prognozowania upadłości przedsiębiorstw,
 • możliwości wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu finansami,
 • rachunkowości, sprawozdawczości finansowej,
 • zarządzania finansami osobistymi,
 • zarządzania inwestycjami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, psychologii w finansach.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw różnej wielkości od mikroprzedsiębiorstwa do korporacji,
 • ocena opłacalności i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • ocena efektywności działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw,
 • przygotowanie biznesplanu, planów finansowych, budżetów np. przychodów i kosztów, budżetu przepływów gotówkowych,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych pro-forma,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • zastosowanie MS Excel w tworzeniu planów i raportów finansowych,
 • zastosowanie MS Excel w analizie finansowej przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • referent/specjalista w dziale controllingu,
 • referent/specjalista ds. finansowych,
 • referent/specjalista,
 • analityk finansowy,
 • controler finansowy,
 • inspektor ds. kredytów,
 • konsultant finansowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach różnej wielkości - w szczególności w dział finansowych, działach controllingu, 
 • centrach usług wspólnych (Shared Services Center) międzynarodowych korporacji, centrach usług biznesowych BPO,
 • wywiadowniach gospodarczych, agencjach ratingowych,
 • firmach konsultingowych, biurach audytorskich,
 • instytucjach finansowych, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe.

5. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w specjalności Finanse przedsiębiorstw i controlling student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

 1. Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie
 2. Finanse korporacyjne
 3. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 4. Decyzje finansowe – ujęcie klasyczne i behawioralne
 5. Analiza podmiotów sektora finansowego i niefinansowego

Studiując Finanse przedsiębiorstw i controlling na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania finansami, przeprowadzania analizy ekonomicznej oraz controllingu operacyjnego i strategicznego w podmiotach gospodarczych.

Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz metod efektywnego prognozowania i programowania rozwoju jednostek gospodarczych. Równocześnie nabędziesz wiedzę i umiejętności w obszarze wykorzystywania narzędzi informatycznych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka 4 Z/E 30 14 16 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 Z/E 30 14 16 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Rachunkowość 7 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 36 22 14 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 38 14 24 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 38 24 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 8 Z/E 50 30 20 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 26 12 14 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa II 6 Z/E 30 20 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Controlling operacyjny 6 Z/E 30 22 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Marketing 4 Z 8 8 Katedra Marketingu
6. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
7. Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 4 Z 28 20 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 Katedra Rachunkowości
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 316 86 56 0 14 160 -
SEMESTR VI
1. Controlling finansowy 8 Z 24 16 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Controlling strategiczny 7 Z 20 12 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa 6 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 72 42 16 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1232 600 444 0 28 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć