Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Inwestycje i nieruchomości
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw teorii ekonomii,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i narzędziowym,
 • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poznania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza inwestycji  i sposobów ich optymalizacji,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • poznania funkcjonowania rynku finansowego,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • poznania uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości w ujęciu podstawowym,
 • zapoznania się z podstawami  zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • pracownika średniego szczebla w banku i biurze maklerskim.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • firmie deweloperskiej.
Informacje dodatkowe

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Inwestycje na rynku kapitałowym 5 Z/E 26 8 18 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Matematyka finansowa 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Podstawy gospodarki nieruchomościami 4 Z 12 12 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Projekty z funduszy UE 2 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Rynek nieruchomości 3 Z 12 12 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 156 84 72 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 4 Z/E 30 10 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 2 Z 6 6 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
12. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 Z 6 6 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 308 96 60 18 14 120 -
SEMESTR VI
1. Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 20 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Inwestowanie na rynku nieruchomości 2 Z/E 28 10 18 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Podatki w działalności gospodarczej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 36 18 18 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 12 12 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 6 6 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 182 96 72 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1303 664 473 18 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć